ImageРЕСУСРСНИЙ ЦЕНТР
ЯКІСНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЯКІСНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ
ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ОСВІТНІХ СТАНДАРТІВ

КЕРІВНИК: Чашечникова Ольга Серафимівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри математики, фізики та методик їх навчання фізико-математичного факультету Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.


Ресурсний центр – це освітньо-консультативне та інформаційно-координаційне об’єднання, що здійснює роботу зі супроводу навчальної і науково-дослідної діяльності Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, інших навчальних закладів-партнерів, а також трансфер результатів НДР в соціально-економічну сферу регіону та країни в цілому.

ДІЯЛЬНІСТЬ. 

Метою діяльності центру є освітньо-консультативний та інформаційно-координаційний супровід навчальної і науково-дослідної діяльності в Університеті, навчальних закладах-партнерах щодо науково-методичного забезпечення якісної математичної освіти в умовах впровадження нових освітніх стандартів, а також трансфер результатів НДР у сферу освіти та науки регіону та країни загалом.

Завданнями діяльності центру є:

- утворення баз інноваційних наукових та науково-методичних ресурсів;

-     забезпечення відкритості й доступності наявних у Центру науково-освітніх ресурсів для всіх суб’єктів освітньої діяльності;

-     урізноманітнення освітніх траєкторій студентів, аспірантів, докторантів;

-     сприяння урізноманітненню освітніх траєкторій учнів закладів загальної середньої освіти;

-     проведення спільної з іншими навчальними закладами України академічної та наукової політики, спрямованої на інноваційний розвиток сфери освіти та науки регіону;

- підвищення рівня комерціалізації створеної наукової та науково-методичної продукції і послуг, управління об’єктами інтелектуальної власності;

-   трансфер інноваційного наукового та науково-методичного продукту, створеного співробітниками Центру в сферу освіти та науки регіону та країни в цілому;

-     виховання нової інтелектуальної еліти – інноваційних професіоналів для науки та освіти регіону та країни.


Головні напрями та зміст роботи Центру:


-     вивчення та узагальнення вітчизняного та світового досвіду інноваційної наукової діяльності;

- формування інформаційної, навчально-методичної, наукової бази джерел відповідно до профілю діяльності Центру;

-     розроблення та апробація новітніх освітніх технологій та інноваційного навчально-методичного забезпечення;

- забезпечення трансферу результатів науково-дослідної діяльності співробітників Університету в реальний освітній процес;

-  залучення в Університет дослідницьких грантів, підготовка проектних пропозицій, подання запитів із метою отримання індивідуальних (колективних) грантів співробітниками Центру, в тому числі на наукові дослідження, стажування;

- створення умов ефективної взаємодії Університету з органами управління освіти регіону та закладами-партнерами;

- організація та проведення конференцій, семінарів, тренінгів, майстер-класів та інших заходів наукового та навчально-методичного характеру різного рівня;

-     організація та здійснення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед академічної спільноти, освітян, місцевої громади відповідно до профілю діяльності Центру з метою популяризації результатів роботи;

-     безперервне підвищення науково-педагогічного потенціалу співробітників з метою підвищення якості кадрового забезпечення процесів інноваційного розвитку Університету.