Вступна кампанія

Image
Спеціальності

 Бакалавр на основі повної загальної середньої освіти

 • 014 Середня освіта (Інформатика)
 • 014 Середня освіта (Математика)
 • 014 Середня освіта (Фізика та астрономія)
 • 051 Економіка
 • 075 Маркетинг

Бакалавр на основі ОКР Молодший спеціаліст, ступеня фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра

 • 014 Середня освіта (Інформатика)
 • 014 Середня освіта (Математика)
 • 014 Середня освіта (Фізика та астрономія)
 • 051 Економіка
 • 075 Маркетинг

Магістр

 • 014 Середня освіта (Інформатика)
 • 014 Середня освіта (Математика)
 • 014 Середня освіта (Фізика та астрономія)
 • 051 Економіка

Аспірантура

 • 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)
 • 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
 • 051 Економіка
 • 075 Маркетинг
 • 111 Математика
 • 281 Публічне управління та адміністрування

Докторантура

 • 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)
 • 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Тренувальне тестування
Путівник НМТ 2023
Мотиваційні листи (основні положення / вимоги / оцінювання)

Приклади мотиваційних листів:

Мотиваційний лист 014 Середня освіта (Фізика)

Мотиваційний лист 014 Середня освіта (Математика)

Мотиваційний лист 014 Середня освіта (Інформатика)

Мотиваційний лист 050 Економіка

Мотиваційний лист 075 Маркетинг

 

ВИМОГИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА ВСТУПНИКА
до СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
імені А.С.МАКАРЕНКА
у 2022 році

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. 1. Мотиваційний лист вступника до Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (далі - Мотиваційний лист, далі - Університет) - це документ, що складається і подається вступником до Університету. У мотиваційному листі пояснюються причини, через які вступник вважає себе найкращим кандидатом для вступу на відповідну освітню програму (спеціальність). Це можливість представити себе як вмотивовану, яскраву та здібну особистість.
 1. 2. Для вступника підготовка до написання Мотиваційного листа вимагає детального вивчення загального академічного середовища Університету та різних освітніх програм. Вступник отримує додаткову можливість обміркувати та аргументувати своє рішення, утвердитись у своєму переконанні вступити на відповідну освітню програму або змінити свою думку.
 1. 3. Відповідно до пункту 8 розділу VII «Конкурсний відбір, його організація та проведення» ПРАВИЛ ПРИЙОМУ на навчання для здобуття вищої освіти в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С.Макаренка у 2022 році для вступу за першим рівнем вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, на основі освітнього рівня молодшого спеціаліста, а також за другим рівнем вищої освіти відповідно до обраної освітньої програми (спеціальності) подається Мотиваційний лист.
 1. 4. Мотиваційний лист повинен відповідати формальним вимогам, що ставляться до ділових листів:

• зміст повинен бути зрозумілим і лаконічним (тільки важливі деталі, факти, цифри). Короткий виклад думок - заощадить час;
• чітка структура спрощує прочитання листа, а заздалегідь складений план дозволить конкретизувати мотивацію до вступу. Бажано розбивати текст на абзаци, кожний з яких має містити певні аргументи щодо вступу до Університету;
• у листі важливо дотримуватися ділового етикету, розважливості у викладі думок;
• мовна грамотність.

 1. 5. Мотиваційний лист виконується у текстовому редакторі Microsoft Word (розширення .rtf, .doc або .docx), шрифт - Times New Roman;

• формат сторінки - A4;
• кегль шрифту - 14;
• інтервал між рядками - 1,5;
• абзацний відступ - 1 см;
• вирівнювання тексту - по ширині, усі поля по 2 см.

 1. 6. Вступник має можливість надрукувати або власноруч написати Мотиваційний лист.
 1. 7. Обсяг Мотиваційного листа складає 1-2 сторінки.

 

II. ВИМОГИ ДО МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА

Мотиваційний лист повинен містити такі складові частини: реквізити адресата, звертання, вступ, основну частину, висновки.
Реквізити адресата - частина листа, де містяться відомості про адресата (назва Університету, прізвище та ініціали особи, якій адресується лист) та адресанта (прізвище, ім’я, по батькові, адреса для кореспонденції та електронна адреса, номер телефону), що розташовуються у правому верхньому куті листа.
Шанобливе звертання є важливою складовою Мотиваційного листа. Звертання надає листу офіційного характеру та привертає увагу адресата (наприклад: «Шановний Юрію Олеговичу»). Звертання виділяється напівжирним шрифтом та/або курсивом і вирівнюється по центру.
Через один рядок після звертання розміщується вступ, що є першим абзацом листа. У цьому абзаці викладається мета і причина написання Мотиваційного листа: з’ясовано, чому вступник зацікавлений саме в цьому Університеті, саме в цій освітній програмі і як навчання в Університеті сприятиме його професійному розвитку і зростанню, побудові майбутньої кар’єри.
Основна частина повинна містити опис навчальних та особистих досягнень, що будуть корисними для навчання за фахом, які розкривають мотивацію та сприятимуть зарахуванню на навчання, зокрема:

 • наведено унікальні риси, здібності чи властивості, соціальні навички, громадська робота, участь у проектах і майстер-класах, володіння мовами, спортивні досягнення чи захоплення;
 • визначено мотиваційну сферу щодо майбутньої професії, наявні роздуми щодо здатності до самореалізації у професії, бачення себе у перспективі як успішного, конкурентоспроможного фахівця, інформація про практичний досвід чи роботу в межах обраної спеціальності;
 • наведено принаймні один доречний приклад із власного життя або подію з історії чи суспільно-політичного життя, що спонукали до обрання спеціальності; виявлено здатність до інтерпретації ідей, позицій, фактів, реалій, ситуацій, здатність до особистісно значущих висновків;
 • роздуми, в яких вступник розкриває власний досвід взаємодії із соціальним оточенням; наявна зорієнтованість на перспективи розвитку за спеціальність/освітньою програмою.

Заключна частина має завершуватися маленьким підсумком на два-три речення, які підтверджують готовність вступника навчатися, і вказують на упевненість у правильному виборі освітньої програми/спеціальності. Висновки органічно пов’язані з аргументами і прикладами.

ІІІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА ВСТУПНИКА


Зміст Мотиваційного листа оцінюють за такими критеріями:

 • рівень мотивації щодо вступу в Університет на відповідну освітню програму/спеціальність;
 • наявність власного досвіду, досягнень у навчальній, громадській, спортивній, науковій, волонтерській роботі, в заходах з національно-патріотичного виховання тощо;
 • рівень усвідомлення відповідності якостей вступника та вимогам до обраної професії;
 • мовна грамотність.


Високий рівень мотивації до вступу: наявна назва Мотиваційного листа, звернення, вказані особисті дані вступника, шанобливе звернення та власне вступ; визначена мотиваційна сфера вступника щодо майбутньої професії, наявні роздуми щодо здатності до самореалізації у професії, бачення себе у перспективі як успішного, конкурентоспроможного фахівця; наведено принаймні один доречний приклад із власного життя або подію з історії чи суспільно-політичного життя, що спонукали до обрання спеціальності; виявлено здатність до інтерпретації ідей, позицій, фактів, реалій, ситуацій, здатність до особистісно-значущих висновків; роздуми, що стосуються проблем самопізнання, самовизначення в соціумі; проектуючи себе на майбутню
професію, вступник розкриває власний досвід взаємодії із соціальним оточенням; наявна орієнтація на перспективи розвитку; наявна проекція на позитивний особистісний, соціальний, професійний розвиток. Висновки органічно пов’язані з аргументами і прикладами; висловлення має логічний і послідовний виклад; аргументи доречні, переконливі; текст Мотиваційного листа відзначається оригінальністю думок та мовною грамотністю.
«Середній рівень мотивації до вступу»: наявна назва Мотиваційного листа, звернення, вказані особисті дані вступника, шанобливе звертання та власне вступ; лише частково визначена мотиваційна сфера вступника або відсутнє (недостатньо обґрунтоване) бачення себе у перспективі як успішного, конкурентоспроможного фахівця; не наведено доречного прикладу із власного життя або події з історії чи суспільно-політичного життя, що спонукало до обрання спеціальності; приклад не є конкретизованим; недостатньо обгрунтовані ідеї, факти, реалії, ситуації. Висновки не є особисто значущими.
Не розкриті проблеми самопізнання, самовизначення в соціумі, не обгрунтовано власний досвід взаємодії із соціальним оточенням, однак присутнє проектування себе на майбутню професію та обгрунтовані перспективи розвитку; наявна проекція на позитивний особистісний розвиток, однак недостатньо обгрунтованою є позиція щодо соціального та професійного саморозвитку; висновки лише частково пов’язані з аргументами та прикладами. У роботі є порушення логічності, цілісності, послідовності й несуперечливості розвитку думки. Аргументи переконливі, однак дублюються. Поруч із мовними штампами, що збільшують обсяг тексту, наявні оригінальні висловлювання; є не грубі мовні помилки.
«Достатній рівень мотивації до вступу»: відсутні деякі реквізити вступної частини; не визначена мотиваційна сфера вступника або не обґрунтоване бачення себе в перспективі як успішного, конкурентоспроможного фахівця; прикладу з історії, суспільно-політичного чи власного життя, що спонукав до обрання спеціальності немає, або приклад не є доречним; не обгрунтовані ідеї, факти, реалії, ситуації або відсутні будь-які висновки; під час написання листа не розкриті проблеми самопізнання, самовизначення в соціумі; не розкрито власний досвід взаємодії із соціальним оточенням, відсутнє проектування себе на майбутню професію; розкрито тільки аспекти професійного розвитку; висновки не пов’язані з аргументами і прикладами; робота містить окремі тези, які не поєднані логічно; наведені аргументи не є доречними, або мало переконливі. Текст Мотиваційного листа насичений мовними штампами, що збільшують його обсяг; є грубі мовні помилки.
«Недостатній рівень мотивації до вступу»: вступ відсутній; не визначена мотивація щодо вступу в Університет на відповідну освітню програму; вступник не розуміє основних аспектів обраної спеціальності; не продемонстрований власний досвід вступника, його досягнення у навчальній, громадській, спортивній, науковій, волонтерській роботі, в заходах з національно-патріотичного виховання тощо. Вступник не усвідомлює відповідність власних якостей вимогам до обраної професії. Висновків немає; логіки викладу, цілісності, послідовності й несуперечливості розвитку думки
немає. Текст Мотиваційного листа насичений мовними штампами, що збільшують його обсяг; значна кількість грубих мовних помилок.

   Розклад вступних випробувань

ОР БАКАЛАВР
Розклад проведення співбесід та творчих конкурсів для вступників на основі ПЗСО (повної загальної середньої освіти), НРК5 (ОКР молодшого спеціаліста, ОС молодшого бакалавра, ОС фахового молодшого бакалавра) за денною/заочною формою здобуття освіти на місця за кошти державного замовлення та за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Співбесіда з Н М Т:
1. Українська мова   
2. Математика  
3. Предмет на вибір (історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька), біологія, фізика, хімія)
Для вступу на бюджет - 07.07.2023р. о 10.00 та 12.07.2023р. о 10.00
Для вступу на комерцію - 27.07.2023р. о 10.00


ОР МАГІСТР
Розклад проведення вступних випробувань для вступників на навчання для здобуття ступеня Магістра на основі НРК6 (ОС бакалавра), НРК7 (ОС магістра, ОКР спеціаліста) за денною/заочною формою здобуття освіти на місця за кошти державного замовлення та за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Співбесіда:
Англійська мова
І потік 18.07.2023р. 10.00
ІІ потік 27.07.2023р. 10.00
Німецька мова
І потік 18.07.2023р. 10.00
ІІ потік 27.07.2023 р. 10.00
Французька мова
І потік 18.07.2023р. 10.00
ІІ потік 27.07.2023 р. 10.00

Вступні фахові іспити 19.07.2023р. або 28.07.2023р. або 10.08.2023р. - о 10.00
014  Середня освіта (Математика) - Математика (Письмово)
014 Середня освіта (Фізика та Астрономія) - Фізика (Письмово)
014 Середня освіта (Інформатика) - Інформатика (Усно)
051 Економіка  -  Економіка підприємств (Письмово)
281 Публічне управління та адміністрування - Фаховий іспит (Письмово)

  Перелік документів для вступу

Perelik dokumentiv OR Bakalavr 2023 eacef

Perelik dokumentiv OR Magistr 2023 04e21

Image
Image
Image
Image