Аспірантура

specialnosti aspirantura

Правила прийому до докторантури Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка у 2019р.

Правила прийому до докторантури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка у 2019 році

І. Загальні положення

1.1. Правила прийому розроблені відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установ) та Положення про аспірантуру та докторантуру Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

1.2. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук здійснюється в докторантурі Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (СумДПУ імені А.С. Макаренка) за очною (денною) формою навчання.

1.3. До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

1.4. Прийом до докторантури проводиться на конкурсних умовах за науковими спеціальностями:

Галузь знань

Спеціальність

01 Освіта/Педагогіка

011 Освітні, педагогічні науки

014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

02 Культура та мистецтво

025 Музичне мистецтво

091 Біологія

091 Біологія

Термін навчання – 2 роки.

1.5. Підготовка в докторантурі здійснюється:

- за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням);

- за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав Університет на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук).

ІІІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів

 3.1. Вищий навчальний заклад зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з інформацією про державне замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук. Правила прийому, відомості про обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через докторантуру за рахунок бюджетного фінансування за кожною спеціальністю повинні оприлюднюватися на інформаційних стендах Приймальної комісії і на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу не пізніше другого робочого дня, наступного після отримання відповідних відомостей.

3.2. Інформування громадськості про кількість місць, що фінансуються за кошти державного бюджету, вартість навчання за спеціальностями, рекомендування до зарахування та зарахування до докторантури здійснюється на офіційному веб-сайті СумДПУ імені А.С. Макаренка.