Наукові лабораторії

Науково-експериментальна лабораторія змісту та методів навчання математики, фізики та інформатики

Напрям діяльності: розробка та удосконалення методики навчання дисциплін природничо-математичного циклу та інформатики у вищий та середній школах.

Результативність виконання науково-дослідної роботи: захищено 3 кандидатські дисертації; 36 дипломних проектів та 8 курсових робіт; видано 74 друковані праці (1 розділ у колективній монографії (іноземна); навчальних посібників та навчально-методичних посібників – 2; публікацій, що входять до наукометричних баз даних – 10; опублікованих статей – 20 (у фахових виданнях – 18, у закордонних – 2), всього -32,63 да);  отримано 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір; поданих патентів – 2 .

Наукові здобутки: проаналізовано специфіку навчання математики в основній та старшій школі в умовах впровадження нових програм; здійснено експертизу підручників математики для 5 класів та для 10 класів (різні рівні) з наступним порівняльним аналізом перших результатів використання, аналіз перших результатів впровадження ідей «Нової української школи» з метою визначення напрямків вдосконалення методики навчання математики на етапі адаптації учнів при переході з початкової школи до основної; здійснено аналіз форм та методів підготовки учнів до участі у математичних олімпіадах, конкурсах та турнірах; на основі анкетування та спостереження зроблено порівняльний аналіз досвіду позакласної роботи із школярами з математики в Україні та США; зроблено порівняльний аналіз змісту навчання математики у закладах середньої освіти в Україні та Латвії; створено освітньо-професійну програму підготовки магістрантів – майбутніх вчителів математики у контексті компетентнісного підходу; розглянуто можливості використання QR-кодів при вивченні математики; проаналізовано особливості навчання математики учнів закладів професійно-технічної освіти у сучасних умовах; теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено ефективність моделі формування ІКТ-компетентності майбутніх учителів математики; вдосконалено на основі аналізу результатів формувального експерименту методичну систему навчання математичного аналізу майбутніх вчителів предметів фізико-математичного циклу, спрямовану на формування їх математичної компетентності.

Ресурсний центр «Науково-методичне забезпечення якісної математичної освіти в умовах впровадження нових освітніх стандартів». Проводяться науково-практичні семінари та майстер-класи для вчителів м. Суми і Сумської області.

Науково-дослідна лабораторія інноваційних технологій викладання фізики та основ нанотехнологій

Напрями діяльності НДЛ є:

  • організація впровадження результатів досліджень і розробок у навчальний процес, сприяння підвищенню якості підготовки кваліфікованих фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів;
  • підтримка наукових досліджень молодих вчених та обдарованих студентів, залучення їх до науково-дослідної діяльності;
  • проведення науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, педагогічних читань, дискусій тощо з актуальних питань методики навчання фізики, астрономії та основ нанотехнологій для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, викладачів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації та педагогічних ВНЗ;
  • апробація отриманих наукових висновків та навчально-методичних розробок в межах курсів підвищення кваліфікації вчителів;
  • проведення інформаційно-просвітницьких заходів (лекцій, турнірів, конкурсів, тренінгів тощо) для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, з метою поліпшення якості шкільної фізико-математичної освіти, а також, виявлення та підтримки обдарованої молоді;

Наукові заходи:

Проведено V Всеукраїнську науково-методичну конференцію  «Теоретико-методичні засади вивчення сучасної фізики та нанотехнологій у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах» 26-27 листопада 2018 року

Наукова лабораторія «Використання ІТ в освіті»

Діяльність лабораторії пов’язана з дослідженням шляхів використання інформаційних технологій в освіті, серед яких: електронні освітні ресурси: електронні інтернет-технології; інформаційно-цифрова компетентність; підготовка вчителя до використання ІТ.

У 2018 році захищено три кандидатські дисертації на теми: «Підготовка учителів інформатики засобами електронних освітніх ресурсів», «Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх учителів фізики засобами електронних інтернет-технологій», «Формування інформатичної компетентності у майбутніх учителів математики у процесі їх професійної підготовки».

Лабораторія кафедри бізнес-економіки та адміністрування

Лабораторію засновано у 2017 р. при кафедрі економіки та адміністрування.

Мета науково-дослідної роботи – розробка методологічних основ стратегічного управління інноваційним розвитком в умовах глобальних трансформацій.

Результати роботи:

Розроблено концептуальні засади інституційно-технологічного проектування як методології управління інноваційним розвитком в рамках стратегії забезпечення національної безпеки; запропоновано теоретичні підходи до використання методології технологічної траєкторії для прогнозування стану національної безпеки; розроблено організаційно-економічні основи  інституційно-технологічного проектування розвитку інноваційних мереж у міжгалузевих високотехнологічних секторах, що забезпечують національну безпеку.  Також розроблено ряд методичних підходів, що дозволяють оцінити ефективність стратегічних рішень інституційно-технологічного проектування.

Результати досліджень висвітлено в 5 статтях, що входять до наукометричних баз даних Web of Science та/або Scopus двох колективних монографіях, опублікованих англійською мовою у Великій Британії та Польщі, 6 розділах у колективних монографіях, опублікованих у закордонних виданнях мовами країн, які входять до ОЕСР, 13 статтях у журналах, що входять до переліку фахових видань України або закордонних журналах, взято участь у 18 конференціях.

Центри колективного користування науковим обладнанням

Надання наукових консультацій студентам, молодим науковцям та професорсько-викладацькому складу фізико-математичного та природничого факультетів; підготовка молодих науковців до вступу в аспірантуру ІПФ та СумДПУ імені А.С. Макаренка.

Висвітлення результатів спільної діяльності науковців СумДПУ імені А.С. Макаренка та ІПФ у збірниках наукових праць та інших періодичних фахових виданнях.

Проведення наукових заходів: V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю присвяченої 95-річчю СумДПУ імені А.С. Макаренка «Сучасні проблеми експериментальної та теоретичної фізики та методики навчання фізики», 26-27 листопада 2019 року.

Проведення наукових досліджень викладачами, аспірантами, магістрами та науковими співробітниками СумДПУ імені А.С. Макаренка та ІПФ НАН України.

Центр об’єднує науково-педагогічний потенціал СумДПУ та потенціал наукових співробітників ІПФ НАН України для спільної діяльності в розвитку пріоритетних напрямків у галузі освіти і науки та подальшого використання результатів роботи на практиці.

Навчально-наукова лабораторія композиційних матеріалів

Керівник кандидат фізико-математичних наук, доцент Стадник О.Д.

Дата заснування - 1978 рік.

Склад - викладачі та студенти фізико-математичного факультету.

Мета, завдання - створення та дослідження фізичних властивостей полімерних композиційних матеріалів з наперед заданими властивостями.

Основні здобутки лабораторії:

  • В лабораторії виконували наукові та бакалаврські, дипломні, магістерські роботи такі студенти: Єременко В.М.; Сирота М.; Кулак В.Д.; Козинець В.П.; Жмуд С.М.; Синиця В.О.; Болтай О.В.; Курлюк О.М.; Бабенко Я.; Тищенко В.О.; Карпенко І.В.; Стукалова С.А.; Кущ Ю.О.; Мінаєв Б.І.; Колесник М.І.; Брижик О.В.; Чевичелов С.А.; Дубиніна О.; Миронець Є.А.; Овчаренко В.О.; Токмань В.В.; Бондаренко В.І.; Бугай О.М.; Головко С.О.; Басала Т.М.; Волинець М.; Костенко О.В.; Дейнека З.А.; Різніченко Т.О.; Сітайло Т.; Хвостіков А.В.; Кондратович А.Ю.; Рябцева О.Г.; Щербакова І.М.; Ярошенко С.М.; Коваленко О.Д.; Плющій Т.О.; Бова Н.М.; Теслюк С.М.; Шиколенко М.; Харьков В.М.; Косяк В.П.; Дяченко В.А.; Горборукова О.; Скиба Ю.А.; Старцев О.М.; Кібець К.О.; Макаренко М.; Тверітінова О.М.; Баришева Т.; Бруньова І.; Подоляк О.В.; Заіка Н.; Жиленко О.; Карбанов Д.; Ткаченко А.; Ткаченко В.; Пугач Н.; Дядечко В.В.; Кошелев А.; Зайченко В.В.; Курсенко С.; Кирдан С.С.; Харченко А.І.; Могила Н.М.; Новгородський М.О.; Пятигор О.М.; Горбовцова І.; Козлов Д.; Цапенко М.; Шевченко І.; Противень Т.; Слатвинська Я.; Кононенко І.; Кривогуз Л.; Ільєнко О.; Товкус В.В.; Білик В.М.; Пустовий С.; Луценко Н.; Марчук О.; Лампак О.О.; Кісиленко Ю.; Головко Г.; Шамрай Н.Ю.; Щирук В.І.; Синяговська Ю.В.; Пасько О.М.; Сидоренко С.І.; Квашко К.В.; Чепусенко С.; Теницький П.; Вертіков І.; Вакула В.О.; Бойко Н.О.; Феночка О.М.; Шабалдас І.С.; Кулініч С.В.; Головко Н.; Мусіяка М. Успішність дипломників: 96% дипломників захистили свої роботи на 4 і 5, а на 3 - лише 4%. Колишні дипломники Колесник М.І., Бугай О.М., Горборукова (Васько) О.О., Кравченко Ю. згодом захистили дисертації кандидата наук. Десять колишніх дипломників вступили до аспірантури. Один колишній студент факультету (Кирик Г.В.) захистив кандидатську, а згодом і докторську дисертацію.
  • В лабораторії виконувались госпдоговірні та бюджетні наукові проекти з виробничими та освітніми установами. Це дозволило придбати обладнання для лабораторії електрики та магнетизму, частково - для лабораторії електротехніки та інших.
  • В лабораторії здійснено близько 30 винаходів та корисних моделей, що підкріплено авторськими свідоцтвами та патентами.
  • В лабораторії колишні студенти у співавторстві з викладачами здійснили свій перший винахід (студенти Корнус О., Луценко Н., та ін..).
  • В лабораторії підготовлено та видано одну з перших в Україні наукових монографій: "Полимерные композиты и нанокомпозиты в магнитных полях", а також - "Новые композиционные материалы", Структура и свойства нанокомпозитных, гибридных и полимерных покрытий". У співавторстві.