Наукові лабораторії

За результатами виконання науково-дослідної роботи проводиться захист кваліфікаційних магістерських робіт, курсових робіт; видаються розділи у колективних монографіях, навчальні посібники, публікації, що входять до наукометричних баз даних, наукові доповіді.

Аналізуються сучасні тенденції у формуванні математичної грамотності в умовах дистанційного навчання математики, розробляються критерії вдосконалення змісту навчання математики із врахуванням специфіки дистанційного навчання у закладах середньої освіти, критерії вдосконалення змісту навчання математики із врахуванням специфіки дистанційного навчання у закладах передвищої та вищої, критерії вдосконалення змісту навчання математики із врахуванням специфіки дистанційного навчання у закладах професійної (професійно-технічної), визначаються основні напрямки удосконалення підготовки майбутніх вчителів математики до роботи у закладах передвищої освіти, визначено напрямки вдосконалення підготовки студентів до проходження педагогічної практики у закладах середньої освіти в умовах дистанційного навчання, визначено етапи формування математичної культури культури учнів в сучасних умовах, зроблено порівняльний аналіз змісту модульних програм з математики для основної школи різних авторських колективів, удосконалюється структура міжпредметних зв’язків змісту шкільного курсу математики та фізики основної і старшої школи, аналізується ефективність дистанційних форм проведення математичних олімпіад та конкурсів для школярів, удосконалююються критерії до онлайн майстер-класів для вчителів математики, розглянуто етапи реалізації принципів мультикультурної освіти в умовах навчання математики, зроблено порівняльний аналіз вивчення математичних курсів дистанційно в закладах середньої освіти України, США, Латвії, Литви, Узбекистану, розглянуто особливості навчання математики студентів спеціальності «Туризм» в умовах дистанційного навчання, розглянуто специфіку проведення творчих конкурсів та олімпіад з математики в умовах дистанційного навчання, вдосконалено методичну систему змішаного навчання предметів фізико-математичного циклу студентів-іноземців, розроблено програму вибіркового курсу «Евристика у навчанні математики» для майбутніх вчителів математики, фізики, інформатики, дисциплін природничого циклу, розроблено програму «Основи творчої роботи вчителя математики», удосконалено програму «Олімпіадна математика», створено матеріали для дистанційного навчання математики (для проведення лекцій та практичних занять), удосконалено матеріали для розробки методичних рекомендацій щодо проходження педагогічної практики в умовах дистанційного навчання, розроблено дидактичні матеріали для впровадження дистанційних курсів з предметів фахової підготовки, організована робота творчої групи студентів  з проблем розвитку інтелектуальних здібностей та творчого мислення учнів/ студентів процесі навчання математики / дисциплін математичного циклу, організовуються та проводяться Міжнародні науково-методичні конференції «Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс».

Сайт лабораторії

Ресурсний центр «Науково-методичне забезпечення якісної математичної освіти в умовах впровадження нових освітніх стандартів». Проводяться науково-практичні семінари та майстер-класи для вчителів м. Суми і Сумської області.

Напрями діяльності НДЛ є:

  • організація впровадження результатів досліджень і розробок у навчальний процес, сприяння підвищенню якості підготовки кваліфікованих фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів;
  • підтримка наукових досліджень молодих вчених та обдарованих студентів, залучення їх до науково-дослідної діяльності;
  • проведення науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, педагогічних читань, дискусій тощо з актуальних питань методики навчання фізики, астрономії та основ нанотехнологій для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, викладачів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації та педагогічних ВНЗ;
  • апробація отриманих наукових висновків та навчально-методичних розробок в межах курсів підвищення кваліфікації вчителів;
  • проведення інформаційно-просвітницьких заходів (лекцій, турнірів, конкурсів, тренінгів тощо) для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, з метою поліпшення якості шкільної фізико-математичної освіти, а також, виявлення та підтримки обдарованої молоді.

Сайт лабораторії

Діяльність лабораторії пов’язана з дослідженням шляхів використання інформаційних технологій в освіті, серед яких: електронні освітні ресурси: цифрові технології; інформаційно-цифрова компетентність; підготовка вчителя до використання цифрових технологій у професійній діяльності.

Перейти на сторінку лабораторії

Здійснюється теоретичне узагальнення та наукове розв’язання проблеми визначення інноваційних стратегій управління бізнес-процесами суб’єктів підприємництва.

З метою підвищення ефективності бізнес-процесів розглядається їх відповідність інноваційним напрямкам розвитку, для чого потрібне визначення бізнес-тенденцій. Проведений аналіз дозволив уточнити сутнісні характеристики таких понять:

- цифрова економіка - новий уклад економіки, заснований на діяльності зі створення, поширення та використання знань, цифрових технологій і пов'язаних з ними товарів і послуг в рамках мережевих бізнес-моделей;

- цифровізація –трансформація всієї бізнес-моделі, за якої головним завданням стає забезпечення гнучких та швидких її змін з урахуванням особливостей сфери діяльності та умов функціонування бізнесу на основі використання новітніх досягнень ІКТ з урахуванням специфіки бізнесу (продукту, послуги, портфелю продуктів, послуг);

- бізнес-модель підвищення економічної ефективності діяльності – структура бізнес-процесів і зв'язків між ними, які використовуються для планування, контролю та корекції діяльності підприємства з метою максимізації використання наявного потенціалу та стратегічних ресурсів, що пов’язані з стратегічними векторами трансформації бізнес-моделі, з метою створення продукту (послуги) з високою цінністю, що відповідає пріоритетам споживачів і забезпечує зростання прибутку. Це вносить вклад у розвиток теорії та розроблення наукових основ формування інноваційних стратегій забезпечення готовності бізнесу до роботи в нових умовах.

Інноваційні, креативні послуги є частиною креативної економіки як економіки знань, творчості та інновацій. Креативні індустрії являють собою сферу підприємництва, яка поєднує організації та підприємства, що використовують працю значної частини творчих працівників, результати якої перебувають у прямій залежності від постійного впровадження інновацій. Науково-методичний підхід до визначення особливостей бізнесу креативних підприємств та класифікації креативних послуг ґрунтується на розгляді креативної послуги як продукту та його інноваційного циклу.

Інноваційні стратегії спрямовані на підвищення ефективності бізнес-процесів за допомогою пілотного впровадження нових рішень дозволяють забезпечити формування умов для появи нових бізнес-моделей та нових товарів і послуг (у т.ч. у цифровому форматі).

Організаційно-економічні підходи до аналізу особливостей інноваційної трансформації бізнес-процесів орієнтовані на комплексний підхід до вирішення клієнтських завдань через аналітичну складову й використання фізичних і цифрових каналів комунікацій.

Результати дослідження можуть бути використані в бізнес-структурах при визначенні напрямків інноваційного розвитку, а також, при розробленні та втіленні заходів з підвищення ефективності управління бізнес-процесами суб’єктів підприємництва.

За результатами виконання науково-дослідної роботи проводиться захист кваліфікаційних магістерських робіт, курсових робіт, видано розділи у колективних монографіях, видаються навчальні посібники, здійснюються публікації, що входять до наукометричних баз даних, наукові доповіді.

Проводиться аналіз специфіки компетентнісного навчання математики у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та коледжах в сучасних умовах, працює творча група вчителів та викладачів математики, здійснюється аналіз результатів впровадження дистанційного навчання математики студентів коледжів , аналіз проведення онлайн майстер-класів для вчителів математики, порівняльний аналіз вивчення математичних курсів дистанційно в закладах вищої освіти України, США, Латвії, Узбекістану, видаються навчальні посібники, впроваджуються науково-методичні розробки у практику роботи закладів професійної (професійно-технічної) освіти м.Суми та Сумської області, створюються та удосконалюються матеріали для дистанційного навчання математики (для проведення лекцій та практичних занять), аналізуються результати діагностичного експерименту щодо впровадження проходження педагогічної практики в умовах змішаного навчання, розробляються дидактичні матеріали щодо впровадження дистанційних курсів з предметів фахової підготовки, організовуються стажування вчителів та викладачів математики з метою впровадження розробок у навчальний процес.