Головна / Home page

This image for Image Layouts addon

Фаховий науковий журнал
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ
Professional scientific journal
CURRENT ISSUES OF NATURAL AND MATHEMATICAL EDUCATION

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, лабораторія змісту та методів навчання математики, фізики та інформатики видає збірник наукових праць «Актуальні питання природничо-математичної освіти», який включено до переліку наукових фахових видань України відповідно до наказу МОН № 1604 від 22.12.16 року. Кожній статті журналу присвоюється DOI – міжнародний цифровий ідентифікатор об’єкта (ЦІО), англ. Digital object identifier (DOI) – серійний номер, що використовується для постійної та унікальної ідентифікації об’єктів будь-якого типу. DOI використовується для «сталої ідентифікації зразків інтелектуальної власності в цифровій мережі та асоціювання структурованих даних в розширюваний спосіб».

Збірник наукових праць «Актуальні питання природничо-математичної освіти» (ISSN: 2519-2361) включено до Переліку наукових фахових видань України (Категорія «Б») відповідно до наказу МОН № 1471 від 26.11.2020 року. Збірник «Актуальні питання природничо-математичної освіти (ISSN: 2519-2361)» індексується у базах Google Scholar та Index Copernicus. Значення показника Index Copernicus Value (ICV).

ICV 2020 = 84.67

ICV 2019 = 80.39

ICV 2018 = 64.79

Кожній статті журналу присвоюється DOI – міжнародний цифровий ідентифікатор об’єкта (ЦІО), англ. Digital object identifier (DOI).

Sumy State Pedagogical University named after AS Makarenko, Laboratory of Content and Methods of Teaching Mathematics, Physics and Informatics publishes a collection of scientific papers "Current issues of natural and mathematical education", which is included in the list of scientific professional publications of Ukraine in accordance with Ministry of Education and Science of Ukraine Order 1604 of 22.12.16. Each journal article is assigned a DOI - International Digital Object Identifier - a serial number used to permanently and uniquely identify objects of any type. DOI is used to "permanently identify intellectual property samples in the digital network and associate structured data in an extensible way."

The journal «Topical issues of natural science and mathematics education» (ISSN: 2519-2361) is in the List of specialized scientific publications (of scientific professional editions) of Ukraine (category "B") in accordance with the order of the Ministry of Education and Science No. 1471 of 26.11.2020. Collection "Topical Issues of Natural and Mathematical Education (ISSN: 2519-2361)" is indexed in Google Scholar and Index Copernicus. Index Copernicus Value (ICV):

ICV 2020 = 84.67

ICV 2019 = 80.39

ICV 2018 = 64.79

Every article of this digest is given Digital object identifier (DOI).