Нормативні документи

Статут

Колективний договір

Стратегія розвитку Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка на 2020-2030 роки

Положення про забезпечення студентоцентрованого підходу до навчання у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка

Положення про порядок оцінювання знань студентів у Європейській кредитно-трансферній системі (ЄКТС) організації освітнього процесу у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка

Кодекс академічної доброчесності Cумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Положення про апеляційну комісію 

Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, укладання та розірвання з ними трудових договорів (Контрактів) Нова редакція

Положення про конкурсну комісію 

Положення про організацію освітнього процесу 

Положення про планування та облік науково-педагогічної діяльності професорсько-викладацького

Методичні рекомендації щодо створення силабусу навчальної дисципліни 

Положення про застосування елементів дистанційного навчання 

Положення про перезарахування результатів навчання 

Положення про надання освітніх та інших послуг

Про платні послуги

Положення про застосування елементів дистанційного навчання 

Положення про перезарахування результатів навчання 

Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Порядок організації поточного, семестрового контролю та підсумкової атестації здобувачів вищої освіти із використанням дистанційних технологій у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка

Положення про проведення практик у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка

Положення про присвоєння вчених звань професора та доцента науково-педагогічним працівникам 

Положення про почесні звання 

Положення про Гриф СумДПУ

Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка

Положення про атестацію педпрацівників

Положення про наукове товариство СумДПУ

Положення про аспірантуру та докторантуру Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка

Положення про асистентську практику аспірантів  →  Додаток

Положення про переведення аспірантів СумДПУ імені А.С.Макаренка, які навчаються за кошти фізичних чи юридичних осіб, на навчання за кошти державного бюджету

Положення про студентське містечко та користування гуртожитками Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Положення про приймальну комісію

Порядок скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації на основі виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності здобувачами вищої освіти Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка

 

Освітній рівень Бакалавр


Освітній рівень Магістр