ImageНауково-дослідна лабораторія змісту та методів навчання математики,
фізики та інформатики

Тема: «Розвиток інтелектуальних вмінь та творчого мислення
учнів та студентів при вивченні математики»
зареєстрована в УкрІНТЕІ (номер державної реєстрації – 0107U002251)

КЕРІВНИК РОБОТИ: Чашечникова Ольга Серафимівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри математики, фізики та методик їх навчання фізико-математичного факультету Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

ВИКОНАВЦІ: Семеніхіна Олена Володимірівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри інформатики; Каленик Михайло Вікторович, кандидат педагогічних наук, доцент; Чухрай Зоряна Борисівна, кандидат педагогічних наук, доцент; Удовиченко Ольга Миколаївнакандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики, Шишенко Інна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, Лиман Наталія Федорівна (гімназія №1, м. Суми), Колесник Євгенія Анатоліївна (аспірант, наук. кер. проф. Чашечникова О.С.), Москаленко Інна Миколаївна (Олександрівська гімназія, м. Суми).

ДІЯЛЬНІСТЬ. 

За результатами виконання науково-дослідної роботи проводиться захист кваліфікаційних магістерських робіт, курсових робіт; видаються розділи у колективних монографіях, навчальні посібники, публікації, що входять до наукометричних баз даних, наукові доповіді.

Аналізуються сучасні тенденції у формуванні математичної грамотності в умовах дистанційного навчання математики, розробляються критерії вдосконалення змісту навчання математики із врахуванням специфіки дистанційного навчання у закладах середньої освіти, критерії вдосконалення змісту навчання математики із врахуванням специфіки дистанційного навчання у закладах передвищої та вищої, критерії вдосконалення змісту навчання математики із врахуванням специфіки дистанційного навчання у закладах професійної (професійно-технічної), визначаються основні напрямки удосконалення підготовки майбутніх вчителів математики до роботи у закладах передвищої освіти, визначено напрямки вдосконалення підготовки студентів до проходження педагогічної практики у закладах середньої освіти в умовах дистанційного навчання, визначено етапи формування математичної культури культури учнів в сучасних умовах, зроблено порівняльний аналіз змісту модульних програм з математики для основної школи різних авторських колективів, удосконалюється структура міжпредметних зв’язків змісту шкільного курсу математики та фізики основної і старшої школи, аналізується ефективність дистанційних форм проведення математичних олімпіад та конкурсів для школярів, удосконалююються критерії до онлайн майстер-класів для вчителів математики, розглянуто етапи реалізації принципів мультикультурної освіти в умовах навчання математики, зроблено порівняльний аналіз вивчення математичних курсів дистанційно в закладах середньої освіти України, США, Латвії, Литви, Узбекистану, розглянуто особливості навчання математики студентів спеціальності «Туризм» в умовах дистанційного навчання, розглянуто специфіку проведення творчих конкурсів та олімпіад з математики в умовах дистанційного навчання, вдосконалено методичну систему змішаного навчання предметів фізико-математичного циклу студентів-іноземців, розроблено програму вибіркового курсу «Евристика у навчанні математики» для майбутніх вчителів математики, фізики, інформатики, дисциплін природничого циклу, розроблено програму «Основи творчої роботи вчителя математики», удосконалено програму «Олімпіадна математика», створено матеріали для дистанційного навчання математики (для проведення лекцій та практичних занять), удосконалено матеріали для розробки методичних рекомендацій щодо проходження педагогічної практики в умовах дистанційного навчання, розроблено дидактичні матеріали для впровадження дистанційних курсів з предметів фахової підготовки, організована робота творчої групи студентів  з проблем розвитку інтелектуальних здібностей та творчого мислення учнів/ студентів процесі навчання математики / дисциплін математичного циклу, організовуються та проводяться Міжнародні науково-методичні конференції «Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс».