Історія кафедри

Історія кафедри інформатики

1 вересня 1988 року на фізико-математичному факультеті на базі кафедр фізики та математики була організована кафедра інформатики, обчислювальної техніки та технічних засобів навчання (кафедра ІВТТСО), яка в 1996 році рішенням Вченої ради Сумського державного педагогічного інституту імені А.С. Макаренка була перейменована в кафедру інформатики. Її очолив випускник факультету, кандидат фізико-математичних наук, доцент Шамоня Володимир Григорович.

Протягом  20  років  під  керівництвом  Шамоні  В.Г.  кафедра перетворилася у важливии  осередок інформатизації  навчального процесу як в університеті, так і за и  ого межами. 

Великии  ентузіазм і творча атмосфера в колективі кафедри забезпечили успішний  випуск вчителів з правом викладання інформатики вже з 1989 року. За період існування на кафедрі працювали висококваліфіковані спеціалісти, серед яких – доктор фізико-математичних наук, професор Г.К. Чепурних; кандидати фізико-математичних наук: М.Ю. Щербина , Н.Н. Бородавка, С.В. Сіталова; кандидат технічних наук, доцент В.В. Яценко, кандидати педагогічних наук, доценти: М.С. Головань, М.О. Антонченко , О.В. Семеніхіна; викладачі: Г.Ф. Літовцева, О.М. Гелюх, І.Я.  Славненко.

За період становлення кафедрою забезпечувалось викладання таких навчальних дисциплін, як: інформатика, фізичні основи автоматики, методи обчислень, радіотехніки, електротехніка, програмування та технічні засоби навчання. У процесі розвитку інформатики як науки поступово зникає потреба в таких засобах навчання, як кінопроектор, магнітофон, і розширюються можливості використання мультимедіа та персональних комп’ютерів, що, відповідно, зумовило виникнення нових навчальних дисциплін, удосконалення навчальних планів, збільшення обсягу годин на вивчення прикладних пакетів програм. У зв’язку з цим виокремлено нові напрямки підготовки студентів з інформатики на фізико-математичному факультеті та на інших факультетах.

З 1 вересня 2009 року кафедру очолює випускниця фізико-математичного факультету, кандидат педагогічних наук, доцент О. В. Семеніхіна. В цей період кафедра забезпечує викладання дисциплін у галузі інформатики для студентів всіх спеціальностей університету. Зокрема викладання таких навчальних дисциплін, як: інформаційно-комунікаційні технології, операційні системи, програмування (PASCAL, DELPHI, C++), спецкурси з адміністрування ПК, системи керування базами даних, використання професійних спеціалізованих середовищ (MAPLE, COREL DRAW, ADOBE PHOTOSHOP, SONY SOUND FORGE, SONY ACID, 1C БУХГАЛТЕРІЯ тощо), WEB-дизайну, інформаційні технології в туризмі (системи навігації GPS).

Кафедра інформатики працює над методичним забезпеченням навчального процесу, створенням авторських курсів для студентської молоді та вчителів інформатики міста та області, зокрема колективом кафедри видано навчальні посібники та методичні вказівки до виконання лабораторних робіт: «Методи обчислень» (О.В. Семеніхіна), «Практикум з курсу методів обчислень» (В.Г. Шамоня, О.В. Семеніхіна ), «Основи сучасної електроніки» (В.Г. Шамоня ), «Адміністрування та використання ПК» (В.Г. Шамоня, О.В. Семеніхіна ), «Комп’ютерний практикум: математичний пакет MAPLE» (В.Г. Шамоня, О.В. Семеніхіна), «Системи керування базами даних MS Access» (Н.В. Шамшина), «Основи комп’ютерної графіки» (Н.П. Мільчакова, С.С. Алещенко), «Мультимедіа» (С.С. Алещенко), «Практикум з MS EXCEL» (О.Г. Медведовська, Н.В. Шамшина), «Візуальне середовище програмування DELPHI» (Н.П. Мільчакова ) тощо. 

Потужна  матеріально-технічна  база,  а  на  кафедрі функціонує  7  комп’ютерних  класів,  які  підключені  до  мережі  Інтернет,  мультимедійне  обладнання  аудиторій  та достатніи  рівень професорсько-викладацького складу сприяли  ліцензуванню  спеціальності  «Інформатика*»,  а сама кафедра у 2010 році стала випусковою. 

У  2012  році  під  патронатом  облдержадміністрації  започатковано  роботу  науково-методичного  семінару "Навчання інформатики: професійне зростання і творчий  пошук",  якии   підтримує  та  популяризує  напрацювання вчителів інформатики Сумського регіону. На цьому семінарі  вчителі  інформатики  Сумщини  підвищують  власну майстерність  та  діляться  досвідом  підготовки  переможців олімпіад з інформатики та інформаціи них технологій, запровадженими  новаціями  та  результатами  власних досліджень у галузі методики навчання інформатики.

Результативну  навчальну  роботу  викладачі  кафедри  успішно  поєднують  з  активною науково-дослідною і науково-методичною роботою. Так, з 2010 р. при кафедрі діє Лабораторія використання інформаційних технологій  в освіті, яка стала співорганізатором міжрегіональної, а  з  2013  року  і  Всеукраїнської   науково-практичної   конференції   "Наукова  діяльність  як  шлях формування професійних компетентностей  майбутнього  фахівця",  у  якій    приймають  участь  не  тільки  молоді  науковці  України, а  й  наші  колеги із ближнього зарубіжжя.

З  2011  року  Лабораторія  використання  ІТ  в освіті опікується питаннями створення електронних  засобів  навчання  та  їх  упровадження  у навчальний   процес.  Окремі  здобутки  висвітлювалися студентами і магістрантами на Форумах молодих  учених,  конференціях  різних  рівнів  та  у  періодичній    фаховій    літературі.  Серед останніх напрацювань – електронний  підручник з  вивчення  інформаційних  систем,  створення  і використання якого сприяло оснащенню стендовими матеріалами мультимедійних лабораторій  факультету, а також зумовило роботу студентських проблемних груп та гуртків. 

med deg sem ud 0bc6a

За ініціативи кафедри інформатики у 2012 році  між  структурними  підрозділами  СумДПУ  імені  А.С.  Макаренка  та  НПУ  ім.  М.П. Драгоманова було укладено договори про наукову співпрацю, що  сприяло  налагодженню  тісних зв’язків  з  колегами  та  змістовного обміну  досвідом  щодо  підготовки майбутніх вчителів інформатики. 

Викладачами кафедри інформатики  було  підтримано  ініціативу  фізико-математичного  факультету щодо  започаткування  видання  збірника наукових робіт з математики,  фізики,  інформатики  під  назвою "Фізико-математична  освіта",  де  викладачі  кафедри  мають  змогу розмістити  авторські  розробки  та цікаві публікації.

ur sem tolpa bez 3e3b9

Співпраця  з  компанією  Net-Cracker,  договір  з  якою  підписано  у 2013  році,  дозволила  організувати професійно  орієнтовані  спецкурси для  майбутніх  ІТ-менеджерів  сучасних програмних продуктів.

 Інтенсифікація  наукових  пошуків  професорсько-викладацького складу  певним  чином  відзначилась на  діяльності  студентів  факультету: серед останніх з'явились дипломанти Всеукраїнських конкурсів з наукових робіт, призери Всеукраїнських студентських олімпіад.

За роки свого існування кафедра  підготувала  понад  тисячу  вчителів,  які  викладають  інформатику  та  інші  навчальні  дисципліни  галузі інформатики  в  загальноосвітніх  навчальних  закладах  різних  рівнів.

vony pratzuut f1de5

Випускниками  кафедри  є  відомі  в місті та області вчителі інформатики  і  науковці  -  кандидати  фізико-математичних, технічних і педагогічних  наук,  що  працюють  у  різних  куточках нашої  країни і за кордоном. 

gramoty 9f2b3

З 2016 року на кафедрі започатковано аспірантуру за спеціальністю 015 Професійна освіта.

Сьогодні на кафедрі працюють доктор педагогічних наук, професор О.В. Семеніхіна,  кандидати наук, доценти Н.В. Дегтярьова,  П.П. Мулеса, В.А. Омельяненко, С.І. Петренко, О.М. Удовиченко, В.Г.  Шамоня, А.О. Юрченко, старший викладач  Н.В.  Шамшина.

1 iz 8 f425b

Informatiki 2019