This image for Image Layouts addon


Божкова Вікторія Вікторівна

завідувачка кафедри бізнес-економіки та адміністрування

доктор економічних наук, професор

Божкова Вікторія Вікторівна

 ОСВІТА

 1991 р. – Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка, спеціаліст, спеціальність «Історія і педагогіка» (диплом УВ № 874735).

1998 р. – Сумський державний університет, спеціаліст,  спеціальність «Економіка підприємства» (диплом ДСК ВР  № 003705).

2002 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.08.01 – Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища на тему: «Організаційно-економічні основи управління екологічними ризиками інновацій» (диплом ДК № 016109).

2004 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри маркетингу (атестат ДЦ № 009767).

2005 р. – пройшла стажування за спеціалізацією на підприємстві АТЗТ Сумська швейна фабрика «Спецодяг» (посвідчення № 825).

2010 р. – закінчила курси підвищення кваліфікації викладачів по темі «Інновації в галузі: розробка стратегій інноваційного розвитку підприємств» на факультеті підвищення кваліфікації та педагогічних інновацій Сумського державного університету (посвідчення № 1533)

2011 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами  (за видами економічної діяльності) на тему «Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств» (диплом  ДД № 000728).

2015 р. – присвоєно вчене звання професора кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю (атестат ПР № 010936).

2015 р. – навчання на факультеті підвищення кваліфікації та перепідготовки Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти за спеціальністю викладач дисциплін у галузі «Державне управління» (свідоцтво НВВ № 026248).

2016 р. - пройшла стажування за напрямом «Біржова діяльність» на базі Товарно-сировинної біржі «Сумська ресурсна біржа» (посвідчення № 2554).

2016 р. – пройшла закордонне стажування у Вищій школі бізнесу (м. Живець, Польща) на тему: «Теорія та практика маркетингових технологій – техніки промоцій міст і   муніципалітетів» ( сертифікат № 2000/2015/2016/WZZ).

2016 р. – пройшла закордонне стажування в парламенті Ізраїлю за темою: "Озеленення парламентів - теоретичні та практичні питання для Кнесету та Верховної Ради України" (Єрусалим, Ізраїль).

2018 р. – пройшла закордонне стажування у Празькому економічному університеті на тему: «Інновації в освітньому процесі: методи, підходи, технології (на прикладі підготовки бакалаврів та магістрів)» (м. Прагі, Чехія).

ДОСВІД ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ

 1991-1993 рр. – вчитель історії Сумської середньої школи № 17.

1994 -1996 рр. – асистент підготовчого відділення Сумського сільськогосподарського інституту.

2000-2002 рр. – асистент кафедри економіки Сумського державного університету.

2002-2003 рр. – старший викладач кафедри маркетингу Сумського державного університету.

2004-2015 рр. – доцент кафедри маркетингу Сумського державного університету.

2016-2018 рр. – професор кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю Сумського державного університету.

2018 р. - 2021 р. – професор кафедри бізнес-економіки та адміністрування Сумського державного педагогічного університету  імені А.С. Макаренка.

з 22.06.2021р. - завідувачка кафедри бізнес-економіки та адміністрування

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 2006 - 2016 рр. – член організаційного комітету міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій та інновації в маркетингу».

2010-2016 рр. – член редакційної колегії  наукового журналу «Маркетинг і менеджмент інновацій».

Була членом спеціалізованої вченої ради Д 55.051.01 Сумського державного університету, спеціалізованої вченої ради Д 08.893.01 Університету митної справи та фінансів, керівником наукової теми «Розробка фундаментальних основ маркетингової політики підприємств в умовах ринкової економіки» (№ ДР0115U001004). 

2019 - теп. час – член редакційної колегії збірника наукових праць ОНЕУ «Вісник соціально-економічних досліджень» (фахове наукове видання). 

СПИСОК  НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ

Більше 250 опублікованих наукових праць (у т.ч. у співавторстві 15 монографій, 15 підручників і навчальних посібників, 10 методичних вказівок, 50 статей). Публікації за останні 5 років: у Scopus – 2, Web of Science – 5. Цитування у Google Scholar h-індекс – 11, 10-індекс - 21.

This image for Image Layouts addon


Кудріна Ольга Юріївна

доктор економічних наук, професор

ОСВІТА

2003 р. – Східноукраїнський національний університет імені  Володимира Даля, магістр, спеціальність «Фінанси» (диплом АН № 23489403).

2004 р. – навчання у Вищій школі Маркетингу та Менеджменту (Польща, м. Варшава) за фахом фінансовий менеджмент (сертифікат № 1662004).

2006 р. – навчання в Institute of Professional Financial Managers (IPFM, Великобританія, м. Лондон) диплом Reg № FM 50351 фахівця з фінансового менеджменту.

2010 р. – захист кандидатської дисертації на тему: «Планування податкових трансакційних витрат промислового підприємства» зі спеціальності 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) у спеціалізованій вченій раді Д 29.051.01  у СНУ ім. Володимира Даля (диплом ДК № 061051).

2011 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри маркетингу (атестат 12 ДЦ № 028670).

2015 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил  і регіональна економіка у спеціалізованій вченій раді Д 29.051.01 на тему «Стратегія підвищення ефективності використання промислового потенціалу регіону» (диплом  ДД № 004632).

2016 р. – науково-практичне стажування у Люксембурзькому Центрі дослідження європейських реформ (Велике Герцогство Люксембург, м. Люксембург).

2017 р. – присвоєно вчене звання професора кафедри економіки та бізнесу (атестат АП № 000229).

2018 р. – наукове-педагогічне стажування у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (кафедра економіки, управління та адміністрування).

2019 р. – підвищення кваліфікації Тернопільський національний технічний університет імені Івана  Пулюя (наказ № 4/7-704 від 25.07.2019 р.).

2020 р. – підвищення кваліфікації за спеціальною програмою «Сучасні технології управління людськими ресурсами (код ДК 021:2015 – 80570000-0 Послуги з професійної підготовки у сфері підвищення кваліфікації (Державний заклад післядипломної освіти «Сумський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій» (Сумська обласна державна адміністрація).

ДОСВІД ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ

2000-2007 рр. – асистент кафедри фінансів Східноукраїнського національного університету імені В. Даля.

2007-2008 рр. – старший викладач кафедри фінансів Луганського національного університету імені Т. Шевченка.

2008-2010 рр. – старший викладач кафедри фінансів і менеджменту ПВНЗ  СФ «Європейський університет».

2010-2014 рр. – доцент кафедри маркетингу Луганського національного університету імені Т. Шевченка.

2014-2015 рр. – доцент кафедри фінансів, менеджменту і економіки Київського університету імені Бориса Грінченка.

2015-2016 рр. – професор кафедри економіки Київського національного університету культури та мистецтв.

2016-2021 рр. – завідувач кафедри бізнес-економіки та адміністрування Сумського державного педагогічного університету  імені А.С. Макаренка.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

2010-2014 рр. – вчений секретар I-IV міжнародної науково-практичної конференції «Бізнес та інновації у сучасному світі».

2017-2020 рр. – заступник Голови оргкомітету міжнародних науково-практичних конференцій: «Економіка, інноватика та сучасні бізнес технології: актуальні проблеми та розвиток», «Україна майбутнього: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку», «Інновації в публічному управлінні: теорія і практика», міжнародного наукового форуму «Глобальна економіка у цифрову епоху».

Член редакційної колегії 3 наукових фахових журналів: «Економіка та право»; «Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки»; «Фізико-математична освіта».

Член Спеціалізованої вченої ради Д 73.052.02 08.00.05 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» Черкаського державного технологічного університету МОН України.

Вчений секретар Спеціалізованої вченої ради К 55.053.03 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)» та 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.

Член експертної комісії з проведення акредитаційних експертиз (Міністерство освіти і науки України).

Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти України.

 СПИСОК  НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ

11 монографій (із них 4 міжнародні колективні монографії), понад 100 статей у фахових виданнях України, 23 статті в наукових періодичних виданнях іноземних держав та в виданнях України, включених до міжнародних наукометричних баз (із них 13 статей  Scopus, 3 статті Web of Science Core Collection), понад 70 тез у збірниках матеріалів конференцій.

This image for Image Layouts addon


Пшенична Любов Василівна

 кандидат наук з державного управління, професор

Публікації у періодичних виданнях:

 • Імідж керівника – важлива складова кар’єри управлінця// Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал / голов. ред. А.А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2018. –№ 6(80). – 344с. (фахове видання);
 • Корпоративне управління – складна модель управлінських відносин// Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка і менеджмент», 2016. -№ 8. (фахове видання), С. 72-80.
 • https://www.google.com/url?q=http://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/uk/articles/2017-10-doc/2017-10-st2&source=gmail&ust=1632329752087000&usg=AFQjCNEp2ZlqQ1ophNE1tBHivsSfwLhlUg">Risk Management in The Activities of a Modern University: a Comparative Analysis of British and Ukrainian Experience//Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південно-українського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського.- 2017. - №  10. С.  13-23.(Web of Sciense).
 • Management in Ukraine: Stages of Formation, Development, Types// TEM Journal. Volume 7, Issue 3, Pages 582-588, ISSN 2217-8309, DOI: 10.18421/TEM73-14, August 2018. С.582-588.
 • Individual-psychological features of athletes of a football team depending on the game role// Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), Vol 19 (Supplement issue 1), Art 25,  pp.166 - 172, 2019 online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN - L = 2247 - 8051 © JPES, С.166-172 (Scopus)
 • Академічна культура як чинник ефективного управління сучасним університетом// Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал / голов. ред. А.А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. –№ 8(92).

(фахове видання) С. 270-288.

 • Управлінська культура менеджера освіти// Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал / голов. ред. А.А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. –№  8 ( 102).

(фахове видання).

 • DEMOGRAPHIC SITUATION AND HEALTH STATUS ANALYSIS OF THE ADULT POPULATION IN THE NORTHEASTERN REGION OF UKRAINE// Світ медицини та біології. 2020. 4(74). 85-89. 

(Web of Science Core Collection) https://www.google.com/url?q=https://womab.com.ua/ua/&source=gmail&ust=1632329752087000&usg=AFQjCNH5O-go_Fe3fsgu7kpV5yrey-wSOQ">https://womab.com.ua/ua/

 • Трансверсальні компетентності як нова форма універсальності підготовки фахівця з вищою освітою// Humanities and Social Science, IX (44), Issue:249,2021 Feb. С. 39-43.

 

Навчальні посібники:

 • Управлінська іміджелогія: навчальний посібник / Л.В.Пшенична. – Суми: ФОП Цьома С.П., 2019. – 324 с.
 •  Українська мова для державних службовців: Навчальний посібник/Автори-розробники, упорядники Пшенична Л.В., Рудь О.М., Семеног О.М. – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2018. – 278с.
 • Керівник навчального закладу: навч. Посіб./ Л.В. Пшенична. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2016.-520с.

 

Навчально-методичні видання:

Робочі програми з дисциплін:

-   Технології публічного управління;

-   Керівник навчального закладу;

-   Управління фінансово-економічною діяльністю;

-   Професійна культура та діловий етикет менеджера освіти

-   Управлінська іміджелогія та інші.

 

Участь у атестації наукових кадрів:

Офіційний опонент дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Бабічева Анатолія Валерійовича «Державне управління змінами в системі вищої освіти». Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 29 березня 2018 року.

 

Робота у складі експертних рад:

Експерт з інституційного аудиту в закладах загальної середньої освіти Сумської області Управління Державної служби якості освіти у Сумській області.

 

Участь у наукових проєктах:

Грантовий проект Школа відповідального батьківства «Медіапазли» (IREX) «Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність»).

This image for Image Layouts addon


Саламатов Володимир Олександрович

 доктор наук з державного управління, професор

Доктор наук з державного управління (2011 р.).

Старший науковий співробітник (з 1989 р.).

Освіта: Вища. Московський державний університет ім. М.В.Ломоносова.

Стаж роботи: загальний 42 роки.

Публікації у періодичних виданнях:

 1. Саламатов В.О., Масляк М.І. Проблеми впровадження інноваційних технологій в системі публічного управління. Право та державне управління. № 3, Запоріжжя : КПУ, 2020. С. 238-244.

 2. Саламатов В.О., Масляк М.І. Стратегічні вектори культурно-освітнього забезпечення інноваційних трансформацій публічного управління в Україні. Публічне управління і адміністрування в Україні. 2021. № 21. С.132-136.

 3. Саламатов В.О., Масляк М.І. Стратегічна карта реалізації елементів механізму інноваційних трансформацій публічного управління. Публічне управління і адміністрування в Україні. 2021. № 23. С.107-111.

 4. Salamatov V.О., Omelyanenko V.A. ON THE QUESTION OF STRATEGIC PRINCIPLES FOR BUILDING INNOVATION ECOSYSTEM AT THE REGIONAL LEVEL. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Публічне управління та адміністрування. 2021. Том 32 (71). № 2. С.110-115.

 5. Salamatov V., Masliak M. COMPETENCY-BASED APPROACH TO IDENTIFYING STRATEGIC VECTORS OF CULTURAL AND EDUCATIONAL SUPPORT FOR INNOVATIVE TRANSFORMATIONS OF PUBLIC MANAGEMENT. Право та державне управління. 2021. № 1. С.326-329.

Навчальний посібник:

 1. Саламатов В.О., Мартиненко В.О.  Публічне управління на регіональному рівні. Навчальний посібник. СумДПУ імені А.С. Макаренка. - Суми: СумДПУ, 2021. - 98 с.

Навчально-методичні видання:

 1. Саламатов В.О., Мартиненко В.О. Робоча програма навчальної дисципліни “Публічна служба”. СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. - 17 с.

 2. Саламатов В.О., Божкова В.В., Мартиненко В.О. Програма комплексного кваліфікаційного екзамену за фахом здобувачів освітнього ступеня магістр СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. -35 с.

 3. Саламатов В.О., Божкова В.В., Кудріна О.Ю. Науково-методичні рекомендації до виконання та захисту кваліфікаційної роботи магістра. Суми: СумДПУ, 2021. - 64 с.

 4. Саламатов В.О., Мартиненко В.О. Електронний курс з дисципліни «Публічна служба».  СумДПУ імені А.С. Макаренка.

Керівництво проблемною групою «Публічне управління та адміністрування» при кафедрі.

Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських організаціях: участь у громадській організації (Благодійний фонд “Добро Ти”)

 
 
This image for Image Layouts addon


Ілляшенко Наталія Сергіївна

 доктор економічних наук, професор

ОСВІТА

2006 р. – Сумський державний університет, магістр, спеціальність «Економіка підприємства» (диплом СМ №30178267).

2009 р. – захист кандидатської дисертації на тему: «Формування організаційно-економічних засад інноваційного маркетингу на промислових підприємствах» зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) у спеціалізованій вченій раді Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (диплом ДК № 058236).

2014 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю Сумського державного університету (12ДЦ №037594)

2020 р. – захист докторської дисертації на тему: «Управління стратегіями випереджаючого науково-технологічного розвитку промислових підприємств» зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) у спеціалізованій вченій раді Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (диплом ДД № 010320)

2005  р. – Курс "Школа едвокасі" за проектом "Підвищення громадської активності в Сумській області" за фінансовою підтримкою міжнародного донору ISC/UCAN.

2006-2007 рр. – Участь у проекті "Реформування місцевих бюджетів в Україні" за фінансової підтримки міжнародного донору UCAN

2007 р. – Курс "Сучасний проектний менеджмент та менеджмент з використанням ІКТ", замовник - European Competence Ltd (Great Britain) за фінансової підтримки Telenor (Norway).

2009-2011 рр. – Участь у якості координатора групи з розроблення курсу "Інноваційний менеджмент" за проектом "Мережа освітніх центрів з сучасних технологій управління для держслужбовців" за підтримки міжнародного донору TEMPUS.

2009-2010 рр. - Дворічний інтенсивний курс англійської мови для викладачів та співробітників СумДУ

2010 р. - Курси Літньої Академії Університету Кобленц-Ландау (Німеччина, Кобленц) з напрямів "Електронний уряд" та "Віртуальні продукти" (Лист підтвердження від 08.11.2010 р.)

2013 р. - Стажування на ТОВ "Фольц Юкрейн" на тему "Маркетинг інновацій", "Біржова діяльність" (посвідчення №2038 від 25.02.2013 р.)

2013-2015 рр. – Участь у якості співрозробника курсу "Інноваційний менеджмент" за проектом "Створення міжуніверситетських старт-ап центрів для студентської інноваційної діяльності" за підтримки міжнародного донору TEMPUS.

2017 р. – отримання сертифікату підтвердження знання англійської мови на рівні В2 (сертифікат ECL від 27.11.2017 р.)

2018 р. – Програма підвищення кваліфікації за напрямом «Маркетинг та менеджмент інноваційної діяльності. Електронна комерція» (посвідчення №2864 від 12.01.2018 р.).

2022 рік - Стажування в Естонії за програмою: Наукові дослідження та організація навчального процесу (активні методи навчання, електронне навчання та практичне навчання) в сфері маркетингу, економіки та менеджменту, а також грантові можливості їх фінансування: досвід України та Естонії (6 кредитів ECTS).

ДОСВІД ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ

2006-2010 рр. – асистент кафедри маркетингу Сумського державного університету.

2010-2012 рр. – старший викладач кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю Сумського державного університету.

2012-2019 рр. - доцент кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю Сумського державного університету.

2019-2021 рр. – доцент кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

2021 р. до теперішнього часу. – доцент кафедри бізнес-економіки та адміністрування, Сумський державний педагогічний університет імені  А.С. Макаренка.

2015-2019 рр. – викладач на курсах підвищення кваліфікації держслужбовців та посадових осіб місцевого самоврядування в Сумській обласній державній адміністрації.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

2007-2012 рр. – Член організаційного комітету Міжнародної науково-практичної конференції "Маркетинг інновацій та інновації в маркетингу"

2010-2017 рр. - Рецензент журналу, що індексується БД Scopus та/або WoS: Marketing and Management of innovations

2018-2019 рр. - Рецензент журналу, що індексується БД Scopus та/або WoS: Performance Improvement Quarterly

2014-2016 рр. - Стипендіат Кабінету Міністрів України

2010-2017 рр. – Виконавець Грантів Президента України: GP/F27/0080 «Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком», № ДР 0110U001879; GP/F32/0087 «Формування механізму управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств у контексті концепції стійкого розвитку», № ДР 0111U004965; 0117U001682 «Формування механізму управління збутом продукції промислових підприємств на інноваційних засадах» (Ф70/119-2017)

2016-2017 рр. - член журі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент інноваційної діяльності»

2017-2018 рр. - член журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності»

2017-2018 рр. - керівництво студентом переможцем ІІІ ступеня ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності»

2010-2019 рр. – Виконавець НДР: держбюджетних («Розробка наукових основ маркетингу інновацій», №ДР0109U001384, «Розроблення механізму впровадження екологічних інновацій»,№ ДР 0112U001378, «Фундаментальні основи управління розвитком інноваційної культури промислових підприємств» № ДР 0115U000687, «Механізм управління знаннями в системі інноваційного розвитку господарюючих суб’єктів» № ДР 0117U002255), ініціативних («Механізми формування ринково-орієнтованих стратегій інноваційного прориву», №ДР 0112U008148; «Формування механізму просування продукції на ринку», №ДР 0112U008147, «Застосування маркетингу та інноватики у різних сферах діяльності», № ДР 0116U006359).

2018-2019 рр. - Рецензент журналу, що індексується БД Scopus та/або WoS: Performance Improvement Quarterly

2017-2020 рр. – Керівник держбюджетної НДР для молодих вчених «Механізм управління формуванням стратегій випереджаючого інноваційного розвитку промислових підприємств«, № ДР 0117U003928

Член редакційної колегії 2 наукових фахових журналів України: «Вісник Сумського національного аграрного університету» (Категорія Б), «Економічний вісник НТУУ "КПІ"» (Категорія Б).

2022-2023 – Стипендіат Кабінету міністрів України

2022-2023 – Виконавець держбюджетної НДР для молодих вчених «Організаційно-економічне забезпечення повоєнного сталого розвитку територій на основі інфраструктурно-сервісної методології розвитку інноваційних спільнот» (№ 0123U100271)

СПИСОК  НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ

Більше 250 опублікованих наукових праць. Публікації за останні п’ять років: 14 монографій, 28 статей у наукових виданнях (із них 6 статей  що індексується БД Scopus та/або WoS), понад 20 тез у збірниках матеріалів конференцій.

This image for Image Layouts addon


Мартиненко Володимир Олександрович

кандидат наук з державного управління, доцент

Мартиненко Володимир Олександрович

ОСВІТА

1985 р. - Харківський державний університет імені А.М. Горького, спеціальність «Географія» (диплом КВ № 638301).

1999 р. - ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України", спеціальність «Облік і аудит» (диплом ДСК ВР № 008022)

2007 р. - захист кандидатської дисертації на тему «Стратегія реформування системи охорони природного середовища в трансформаційному суспільстві: регіональний аспект» зі спеціальності 25.00.02 – механізми державного управління у спеціалізованій вченій раді Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (диплом ДК №041251).

2010 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту (атестат 12 ДЦ № 023756).

2018 р. - навчання на веб-платформі Спільноти практик: сталий розвиток за напрямком «Управління проектами місцевого розвитку» (сертифікат Th4ICtZtTn)

ДОСВІД ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ

1988-1998 рр. - асистент кафедри регіонально географії Сумського державного педагогічного інституту ім. А.С. Макаренка.

1999 – 2004 рр. - викладач кафедри правових дисциплін Коледж Сумського національного аграрного університету.

2004 – 2007 рр. - ст. викладач кафедри економічної політики Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

2007-2015 рр. - доцент кафедри менеджменту ДВНЗ «Українська академія банківської справи».

2016-2018 рр. - доцент кафедри управління та фінансово-економічної безпеки Навчально-наукового інституту бізнес-технологій «Українська академія банківської справи» Сумського державного університету.:

2018 р. – до теперішнього часу доцент кафедри бізнес-економіки та адміністрування Сумського державного педагогічного університету  імені А.С. Макаренка.

 СПИСОК  НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ

Більше 140 наукових і науково-методичних публікацій, у т.ч. 33 навчальних посібників ( 3 з грифом МОН), розділи у 4 колективних монографіях, понад 60 тез у збірниках матеріалів конференцій.

This image for Image Layouts addon


Омельяненко Віталій Анатолійович

доктор економічних наук, академік Української технологічної академії, професор, керівник Навчально-наукового центру проєктних технологій

Омельяненко Віталій Анатолійович

 

ОСВІТА

 2011 р. – Сумський державний університет, магістр, спеціальність «Менеджмент організацій» (диплом СМ № 41693372).

2012 р. – Сумський державний університет, спеціаліст, спеціальність «Інформатика» (диплом СМ № 41917251).

2019 р. – Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, магістр, спеціальність «Середня освіта. Математика».

2016 р. – захист кандидатської дисертації на тему: «Розвиток високих технологій в умовах глобалізації інноваційних процесів» зі спеціальності 08.00.02 – Світове господарство і міжнародні економічні відносини у спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка (диплом ДК № 035555).

2016  р. – стажування у Варшавському університеті (Польща) в рамках українсько-польського проекту «Інноваційний університет та лідерство. Фаза ІІ. Інтернаціоналізація».

2018 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри бізнес-економіки та адміністрування (атестат АД № 001651).

2018 р. – проходження міжнародного стажування «Innovation Based national Security Institutional Strategies» в рамках навчальних дисциплін «Investment management», «Analytics in Public Managеment» (м. Прага, Чеська Республіка, 2018 р.). сертифікат № 35-2018 від 27.07.2018.

2018 р. – стажування з питань соціально-економічного розвитку у польському «місті інновацій» – Жешуві (Українсько-Польська Фундація «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці» (IIASC), Жешувський політехнічний університет ім. Лукасевича), сертифікат № ER-0518/025, 23.03.2018.

2019 р. – онлайн-курс «Проектний підхід в діяльності сучасного закладу освіти» (30 годин).

2019 р. – стажування в рамках україно-чеського проекту «Інноваційні технології в освіті та науці: досвід Європейського союзу та його впровадження в освітній процес» (University of South Bohemia, Чеська Республіка, 2019 р., сертифікат № 08S-2019/06).

2019 р. – науково-педагогічне стажування в рамках міжнародної програми «Ukrainian Educational Dimension in the Context of the National High School Integration to the Global Academic Space» та Bucovel Academic Spring School (BASS-2019), 250 годин.

2020 р. – онлайн-марафон «Проектний підхід та між секторна співпраця в діяльності сучасного закладу освіти, ОТГ та АРР» (30 годин, № 0239.20).

2020 р. – стипендія Estophilus на участь у програмі академічних студій EKKAV у Талліннському технологічному університеті (Естонія).

2020 р. – курси підвищення кваліфікації у НПУ імені М.П. Драгоманова за темою «Аналітика в прийнятті стратегічних управлінських рішень», сертифікат № 9436793621 від 30.05.2020.
2021 – освітні вебінари конференції зі співпраці бізнесу та університетів «UNI-Biz Bridge 6».
2021 – онлайн-курс «Школа соціально-орієнтованої ринкової економіки» (грант Фонду Конрада Аденауера).
2021 – Весняна школа «Transfer of Technologies and Innovations: European and Ukrainian Experience» у межах проєкту Jean Monnet 611679-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE «European Experience in Technology Transfer for Ukrainian Universities» / ExTech.
2021 – Міжнародна програма, підвищення кваліфікації та стажування «Internationalization of higher education in the context of the development of cultural and public diplomacy» (BASS-2021, 240 год.).

 ДОСВІД ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ

2012-2017 рр. – асистент кафедри економічної теорії, Сумський державний університет.

2017-2018 рр. – старший викладач кафедри економіки та бізнесу, Сумський державний педагогічний університет імені  А.С. Макаренка.

з 2018 р. до теперішнього часу – доцент кафедри бізнес-економіки та адміністрування, Сумський державний педагогічний університет імені  А.С. Макаренка.

2018-2020 рр. – член Експертної ради МОН України з експертизи проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених.

2018 р. – регіональний координатор Всеукраїнського освітнього проекту «Відкривай Україну» в Сумській області.

з 2018 р. – тренер, Академія інноваційного розвитку освіти.

з 2019 р. – експерт, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти.

з 2019 р. – член науково-методичної підкомісії 292 Міжнародні економічні відносини Науково-методичної комісії № 4 (з соціальних наук та журналістики) сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України.

2017-2020 рр. – керівник держбюджетного науково-дослідного проекту молодих вчених «Інституційно-технологічне проектування інноваційних мереж для системного забезпечення національної безпеки України» (на замовлення МОН України).

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

2010 та 2013 рр. – нагороджений премією Академії наук вищої освіти України за кращі наукові роботи студентів і молодих вчених (2010 р.) та цикл наукових робіт (2013 р.).

2012 р. – нагороджений Міжнародною премією ім. Е.О. Дідоренко.

2013–2014 рр. – отримував академічну стипендію Президента України для аспірантів.

2012, 2014, 2015, 2016, 2017 рр. – нагороджений дипломами в рамках міжнародного проекту GІSAP (Великобританія).

2015-2016  рр. – керівник проекту «Internationalization of technology transfer and research results commercialization (INTERTETRACOM)», фінансування надано в рамках українсько-польського проекту «Інноваційний університет та лідерство. Фаза ІІ. Інтернаціоналізація».

2017 р. – член колективу виконавців Гранту Президента для підтримки наукових досліджень докторів наук «Розвиток механізмів управління інноваційною складовою економічної безпеки України» (ДФФД України).

2017-2020 рр. – керівник держбюджетного науково-дослідного проекту молодих вчених «Інституційно-технологічне проектування інноваційних мереж для системного забезпечення національної безпеки України» (на замовлення МОН України).

2018 р. – участь у Проекті Модуль Жан Моне «The EU Financial Sector as a Driver for Sustainable Development: European Integration, Policy Reform and Networked Economy Perspectives» програми ЄС «Erasmus+».

2018 р. – керівник Гранту Президента України для підтримки наукових досліджень молодих вчених «Формування механізмів стратегічного управління в сфері національної безпеки України на основі системної стійкості інноваційної системи» (ДФФД України).

з травня 2018 р. та травня 2020 р. – двічі стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

2019 р. – участь в україно-чеському проекті «Інноваційні технології в освіті та науці: досвід Європейського союзу та його впровадження в освітній процес» та стажування в інноваційних школах (Чеська Республіка, 2019 р.).

з 2019 р. – учасник міжнародного проєкту LET EDU 85399/17 (Італія), експерт з інноваційної трансформації процесів трансферу технологій.

2019 р. – переможець конкурсу наукових статей молодих вчених «YOUNG ECONOMIST – 2019» в номінації «Виклики новій економіці», що відбувся в рамках Міжнародного наукового економічного форуму «NEW ECONOMICS – 2019». 

2017-2020 рр. – член оргкомітету міжнародних науково-практичних конференцій: «Економіка, інноватика та сучасні бізнес технології: актуальні проблеми та розвиток», міжнародного наукового форуму «Глобальна економіка у цифрову епоху».

2020 р. – фіналіст міського молодіжного конкурсу «Молодіжна еліта» в номінації «Наукова діяльність» у рамках відзначення 365-ої річниці заснування міста Суми.

Переможець ряду всеукраїнських та міжнародних наукових конкурсів («Новітній інтелект України», «Архетипіка та державне управління» (2013–2019 рр.), «Інноваційні проекти розвитку регіонів» (2012–2013 р.), «Україна – 2025» (2016 р.) та ін.).

Володар міжнародних індивідуальних грантів (США (2014), Великобританія (2015-2017), Польща (2015), Французька Республіка (2018)) з проблематики національної безпеки та інноваційного розвитку.

Наукова робота зі студентами: І (2013), ІІІ (2018), ІІІ (2019) місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт та ІІ місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді.

Член редакційної колегії 2 наукових фахових журналів України: «Економічні горизонти»; «Економічний вісник Донбасу».

З 2021 – керівник держбюджетного науково-дослідного проекту МОНУ «Інноваційна складова безпеки сталого розвитку старопромислових регіонів України: стратегічні напрями інституційного забезпечення і трансферу технологій в інноваційних ландшафтах».
2021 – переможець міського конкурсу «Молодіжна еліта» м. Суми у номінації «Наукова діяльність».
2021 – стипендія найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні (стипендія імені Назарія Войтовича).

СПИСОК  НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ

 32 монографії (із них 12 міжнародних колективних монографій, 5 під редакцією), понад 50 статей у фахових виданнях України, 29 статей у наукових періодичних виданнях іноземних держав та в виданнях України, включених до міжнародних наукометричних баз (із них 22 статей  Scopus, 7 статей Web of Science Core Collection), понад 100 тез у збірниках матеріалів конференцій.

This image for Image Layouts addon


Самодай Валентина Петрівна

кандидат економічних наук, доцент

Самодай Валентина Петрівна

ОСВІТА

 1988 р. – Харківський сільськогосподарський інститут імені В.В. Докучаєва за спеціальністю «Економіка і організація сільського господарства» (диплом з відзнакою ПВ №776976).

2010 р. – захист кандидатської дисертації на тему: «Оцінка та прогнозування природно-ресурсного потенціалу регіону» зі спеціальності 08.00.06 – Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища у спеціалізованій вченій раді Сумського державного університету Міністерства освіти і науки України (диплом ДК № 063895).

2014 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри туризмознавства, спортивно-гуманітарних дисциплін та економіки (атестат 12 ДЦ № 040951).

2015 р. – науково-практичне Міжнародне українсько-словацьке стажування «Можливості та перспективи розвитку українського бізнесу на європейському ринку» організоване Міжнародним клубом наукового туризму GALILE (стажування проходило на території Словаччини, Австрії, Чехії та Угорщини).

2018 р. – науково-практичне стажування у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (Посвідчення № 87 – 87 – 06 – 04 від 27.09.2018 р. №01- 28 / 1355).

2019 р. – науково-практичне стажування в «Третій літній студії Сучасні технології в світі» організоване Інститутом розвитку міжнародного співробітництва (Республіка Польща) Курси «Сфера обслуговування у віртуальному просторі. Інновації у підготовці менеджерів» та Проектне дослідження «Домашня система онлайнового бронювання на Booking.com»

ДОСВІД ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ

 2009-2010 рр. – викладач кафедри спортивно-гуманітарних дисциплін Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.

2010-2012 рр. – старший викладач кафедри спортивно-гуманітарних дисциплін, економіки та туризму Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка на умовах контракту.

2012-2015 рр. – доцент кафедри туризмознавства, спортивно-гуманітарних дисциплін та економіки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка на умовах контракту.

2016 р. – до теперішнього часу доцент кафедри бізнес-економіки та адміністрування Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

2017 р. – опонент дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Вартанян Г. В. «Формування та реалізація туристичного потенціалу поліфункціональних територій» за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

2020 р. – учасник ІІІ Міжнародної науково - практичної конференції «Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі»; Міжнародної науково - практичної конференції «Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільстві» (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова); VII Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в системі підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання і спорту» (СДУ); Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи фізичного виховання, спорту і здоров’я людини» (Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка).

 СПИСОК НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ

 5 монографій (одна із них міжнародна колективна монографія), 3 навчальні посібники (один із них з ГРИФом МОНУ). 2 методичні рекомендації, понад
40 статей у фахових виданнях України, 7 статей в наукових періодичних виданнях іноземних держав та в виданнях України, включених до міжнародних наукометричних баз (одна із них Scopus http://dx.doi.org/10.14505/jemt.v7.2(14).07. Available from: http://www.asers.eu/journals/jemt/curent-issue), 2 статті Web of Science Core Collection), понад 60 тез у збірниках матеріалів конференцій.

З 2018 по 2023 рік -15 фахових статей ;Загалом більше 40 фахових статей

1.  Самодай В.П. Теоретико-економічні основи регулювання конфліктів у сфері державного управління / С.О. Линник, Ю.П. Машина, В.П. Самодай // Науковий вісник Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана : Вчені записки. / Киівський нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана. – Київ, 2019. – С. 168 - 180.

2.  Волошко Є. Актуальні бізнес-ідеї / Є. Волошко, В.П. Самодай. // International scientific journal «Future science: youth innovations digest» (2018) Volume 1. Issue 1 P. 21 – 27

3.  Самодай В.П. Теоретичні аспекти проблематики конфліктів у сфері державного управління / В. П. Самодай, Ю. П. Машина, Г. І. Ковтун // Східна Європа: економіка, бізнес та управління : Електронне науково фахове видання, Випуск 5(22). – Дніпро, 2019. – С. 50 - 59.

4.  Самодай В.П. Проблематика формування механізму антикризового управління на регіональному рівні / В. П. Самодай, Г. І. Ковтун, В. К. Підопригора // Східна Європа: економіка, бізнес та управління : Електронне науково фахове видання, Випуск 6(23). – Дніпро, 2019. – С. 494 - 500.

 1. Самодай В.П. Світові тенденції та сучасні моделі соціальної інноваційної політики / В. П. Самодай, Н. В. Руденко, В. О. Мартиненко // Східна Європа: економіка, бізнес та управління : Електронне науково фахове видання, Випуск 4(31). – Дніпро, – С. 3 - 8.

( http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/31_2021/3.pdf), (DOI: https://doi.org/10.32782/easterneurope.31-1).

 1. Сaмoдaй В.П., Машина Ю.П., Руденко Н.В. Сутність глобального брендингу та його значення для конкурентоспроможності компанії // Східна Європа: економіка, бізнес та управління : Електронне науково фахове видання, Випуск 5(32). – Дніпро, – С. 10 - 17. ( http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/32_2021/4.pdf), (DOI: https://doi.org/10.32782/easterneurope.32-2). фах.
 2. Opanasiuk, Yu., Мatvieieva, Yu., Samodai, V. and Lopatetska, L. (2021), “State policy of pharmaceutical workers training”,Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 11, available at:http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2374 (Accessed 02 Dec 2021). DOI: 32702/2307-2156-2021.11.31http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2374 фах.

8.   Самодай В.П., Зеленська А.Б. Особливості надання послуг кейтерингу в сучасних умовах ресторанного бізнесу. Collection of scientific papers. Chapter II. Socially competent management of corporations in behavioral conditions economics 2021. Podhajska. С. 133 – 134.

 1. Сaмoдaй В.П., Машина Ю.П., Нечвоглод І.В. Діагностика та прогнозування фінансово-економічного стану підприємства // Східна Європа: економіка, бізнес та управління : Електронне науково фахове видання, Випуск 1(34). – Дніпро, – С. 145 - 149. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/index.php/vipusk-34-2022 фах.
 2. Сaмoдaй В.П., Руденко Н.В., Орищенко Є.М. Актуальні питання діяльності суб’єктів господарювання в умовах пандемії Covid-19 // Східна Європа: економіка, бізнес та управління : Електронне науково фахове видання, Випуск 1(34). – Дніпро, – С. 150 - 155. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/index.php/vipusk-34- 2022 фах.

11.  Сaмoдaй В.П., Машина Ю.П., Руденко Н.В. Оцінка конкурентоспроможності підприємства та оптимізація його діяльності // Науковий економічний журнал «Інтелект XXI», Випуск 1(22). – Одеса, Видавничий дім «Гельветика», 2022. – С. 20 - 26.  http://www.intellect21.nuft.org.ua/index.php/1-2022 фах.

12.  Самодай В.П., Рибальченко С.М., Орищенко Є.М. Антикризове управління готельним підприємством в умовах війни. Економіка та суспільство. 2022. № 44. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1805 DOI: 10.32782/2524-0072/2022-44-35 фах.

 1. Самодай В.П., Рибальченко С.М., Слатвицька Н.А. Особливості управління персоналом медичного закладу. Вісник СумДУ, Серія Економіка. 2022. № 4ꞌ. – С. 136 - URL: https://visnyk.fem.sumdu.edu.ua/uk/4-2022 DOI: 10.21272/1817-9215.2022.4-14 фах.
 2. Самодай В.П., Машина Ю.П., Ковтун Г.І. Методичні засади створення бренду. Економіка та суспільство. 2023. № 47. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2037 DOI: 10.32782/2524-0072/2023-47-3   фах.
 1. Божкова В.В., Самодай В.П., Машина Ю.П. Аналітика діяльності основних фінансових посередників на міжнародному ринку. Економіка та суспільство. 2023. № 47. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2040 DOI: 10.32782/2524-0072/2023-47-1   фах.

З 2016 по 2023 рік – 3 статті Скопус

1. Samoday, V. Improvement of the Institutional and economic mechanism of the region’s natural resource potential assessment / Samoday, V., Frolov, S., Mashyna, Y. // Journal of environmental Management and Tourism, Volume VII,   2(14) / 2016. S. 225 – 232. DOI:  http://dx.doi.org/10.14505/jemt.v7.2(14).07. Available from:  http://www.asers.eu/journals/jemt/curent-issue

2. O. Kudrina, V. Omelyanenko, H. Shevtsova, V. Samoday, Y. Mashyna and V. Bilyk, "Digitalization Impacts on Innovation Networks: Policy and Estimations Issues," 2020 43rd International Convention on Information, Communication and Electronic Technology (MIPRO), Opatija, Croatia, 2020, pp. 1347-1350, doi: 10.23919/MIPRO48935.2020.9245208.  https://ieeexplore.ieee.org/document/9245208

3. Inna Nesterchuk1*, Igor Komarnitskyi2, Valentyna Samoday3, Tetіana Chunikhina4, Taisia Chernyshova5 and Svitlana Tyshchenko5, "Business Planning and Marketing of Gastronomic Projects in the Hotel and Restaurant Industry", June 2022, Economic Affairs, Vol. 67, No. 03, pp. 307-316, doi: 10.46852/0424-2513.3.2022.23. (Скопус)  http://ndpublisher.in/admin/issues/EAv67n3w.pdf)

З 2018 по 2023 рік - 9 монографій колективних

1. Sаmoday Valentina, Mashyna Yuliya. Institutional bases of conflicts management in state administration field / Institutional Basis of National Security Providing Sectors Innovation Development monograph / edited by Dr. of Economics, Prof. O. Prokopenko, PhD in Economics V. Omelyanenko. – Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2018. – Р. 211 – 248.

2. Самодай В. П. Інституційні моделі інноваційного розвитку економіки / В. П. Самодай, Г. І. Ковтун // Інституціональна модель інноваційної економіки [колективна монографія]. / за ред. В. І. Ляшенка, О. В. Прокопенко, В. А. Омельяненка. НАН України, Ін-т економіки промисловості. - Київ, 2019. - С. 33 - 46.

3. Самодай В.П., Руденко Н.В. Сучасне бачення економіки старопромислових регіонів України. Сталий розвиток старопромислових регіонів України: інноваційний вимір : колективна монографія / за ред. Омельяненка В. А. – Суми : Триторія, 2021. С. 51 – 62 .

4. Самодай В.П., Руденко Н.В. Проблематика розвитку старопромислових регіонів України. Сталий розвиток старопромислових регіонів України: інноваційний вимір : колективна монографія / за ред. Омельяненка В. А. – Суми : Триторія, 2021. С. 62 – 65 .

5. Самодай В.П., Руденко Н.В. Доцільність диверсифікованості розвитку машинобудівельної галузі у старопромислових регіонах України. Сталий розвиток старопромислових регіонів України: інноваційний вимір : колективна монографія / за ред. Омельяненка В. А. – Суми : Триторія, 2021. С. 65 – 67 .

6. . Самодай В.П., Руденко Н.В. Пропозиції щодо формування умов здійснення ефективної структурної перебудови економіки старопромислових регіонів. Сталий розвиток старопромислових регіонів України: інноваційний вимір : колективна монографія / за ред. Омельяненка В. А. – Суми : Триторія, 2021. С. 67 – 79.

7. Руденко Н.В., Самодай В.П., Машина Ю.П. Оцінка брендингу та застосування цифрових маркетингових технологій у компанії Microsoft. 30 років Незалежності: здобутки та перспективи розвитку маркетингу в Україні: монографія / за заг. ред. О.А. Старостіної. – Київ : Інтерсервіс, 2022. С. 248 – 264.

8. Samoday V., Mashyna Yu. Problems of digitalization of territorial communities in Ukraine. Territory of innovations: best practices for sustainable development at the local level. Part 1: digest of analytical stage of international scientific and educational project: collective monograph / Sc. ed. V. Omelianenko, O.Prokopenko, T. Tirto.. – Tallinn : Teadmus, 2022. С. 199 – 203.

9. Samoday V., Mashyna Yu. Applied aspects of digitalization of communities. Territory of innovations: best practices for sustainable development at the local level. Part 1: digest of analytical stage of international scientific and educational project: collective monograph / Sc. ed. V. Omelianenko, O.Prokopenko, T. Tirto.. – Tallinn : Teadmus, 2022. С. 203 – 212.

Була опонентом дисертації

У 2017 офіційний опонент канд. дис. за спеціальністю 00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища «Формування та реалізація туристичного потенціалу поліфункціональних територій» Вартанян Ганни Валеріївни);

У 2021 році взяла участь у разовій спеціалізованій вченій раді СумДПУ
імені А.С. Макаренка із захисту кандидатських дисертацій спеціальності 051 «Економіка» (Омельяненко О.)

 Курси підвищення кваліфікації

Посвідчення № 87-37-06-04

 1. Мелітопільський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького,

напрям: «Діагностика та прогнозування фінансово-економічного стану підприємства» (27.08.2018 – 27.09.2018)

 1. Закордонне стажування (12.08.2019 – 23.08.2019, Third summer school in Modern technology in education, the Republic of Poland, Courses service sphere in virtual space. Innovation in the training of manager)
 1. Літня школа EU AntiCor «Антикорупційна політика ЄС, уроки для України» 20-29 липня 2022 року (Проєкт за напрямом Ж.Моне в рамках програми ЄС Єразмус + 101047968 – EU AntiCor – ERASMUS-JMO-2021- HEI-TCH-RSCH)
 1. Участь у реалізації Міжнародного науково-освітнього проєкту «TERRITORY OF INNOVATIONS: BEST PRACTICES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT AT THE LOCAL LEVEL» (Україна, Італія, Естонія)

Науково-педагогічне стажування

«Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління»

м. Рига, Латвійська Республіка

 1. з 13 лютого по 26 березня 2023 року

Більше 30 публікації разом зі здобувачами вищої освіти за всю діяльність

 1. Міжнародна науково-практична конференції «Соціально-компетентне управління корпораціями в поведінкової економіки» (Он-лайн формат, 24-25 листопада 2021 р., м. Луцьк (Україна), м. Подгайська (Словацька Республіка) (виспуп на секційному засіданні Самодай В.П., Зеленська А.Б.«Особливості надання послуг кейтерингу в сучасних умовах ресторанного бізнесу
 2. Сaмoдaй В.П., Машина Ю.П., Нечвоглод І.В. Діагностика та прогнозування фінансово-економічного стану підприємства // Східна Європа: економіка, бізнес та управління : Електронне науково фахове видання, Випуск 1(34). – Дніпро, – С. 145 - 149. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/index.php/vipusk-34-2022
 3. Сaмoдaй В.П., Руденко Н.В., Орищенко Є.М. Актуальні питання діяльності суб’єктів господарювання в умовах пандемії Covid-19 // Східна Європа: економіка, бізнес та управління : Електронне науково фахове видання, Випуск 1(34). – Дніпро, – С. 150 - 155. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/index.php/vipusk-34- 2022
 4. Самодай В.П., Нечвоглод І.В. Аспекти дослідження ролі людського в інноваційному розвитку. Глокалізаційні аспекти інноваційного розвитку економіки: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених (Одеса, 20 жовтня 2022 р.) [Електронний ресурс]. – Одеса: ОНЕУ, 2022. – С. 43–44. (бакалавр)
 5. Самодай В.П., Пузирьова Н.О. Інноватика в потенціалі підприємства та її особливості. Глокалізаційні аспекти інноваційного розвитку економіки: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених (Одеса, 20 жовтня 2022 р.) [Електронний ресурс]. – Одеса: ОНЕУ, 2022. – С. 38–39. (бакалавр)
 6. Самодай В.П., Пузирьова Н.О. Сутність та класифікація напрямків інноваційного розвитку підприємства. Глокалізаційні аспекти інноваційного розвитку економіки: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених (Одеса, 20 жовтня 2022 р.) [Електронний ресурс]. – Одеса: ОНЕУ, 2022. – С. 45–46. (бакалавр)
 7. Самодай В.П., Зеленська А.Б. Кейтеринг як прояв інновацій в сфері ресторанного бізнесу.. Глокалізаційні аспекти інноваційного розвитку економіки: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених (Одеса, 20 жовтня 2022 р.) [Електронний ресурс]. – Одеса: ОНЕУ, 2022. – С. 39–40. (магістр)
 8. Самодай В.П., Левковська Ж.В. Інновації у сфері подорожей та туризму. Глокалізаційні аспекти інноваційного розвитку економіки: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених (Одеса, 20 жовтня 2022 р.) [Електронний ресурс]. – Одеса: ОНЕУ, 2022. – С. 41–42. (аспірант)
 9. Вода А.В. (Наук. керівник Самодай В.П.) Вплив пандемії COVID-19 на туристичну індустрію. Світові досягнення і сучасні тенденції розвитку туризму та готельно-ресторанного господарства. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 25 листопада 2022 р., м. Запоріжжя. [Електронний ресурс] / Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. – С. 92–94. .(бак)
This image for Image Layouts addon


Есманов Олексій Миколайович

кандидат економічних наук, старший викладач

Есманов Олексій Миколайович

 ОСВІТА

2008 р. – Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи» Національного банку України, магістр, спеціальність «Економіка і підприємництво», спеціалізація – «Облік і аудит» (атестат СМ № 23349347).

2015 р. – захист кандидатської дисертації на тему: «Державний фінансовий контроль в системі забезпечення фінансової безпеки України» зі спеціальності 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит (за видами економічної діяльності) у спеціалізованій вченій раді Д 55.081.01  у Державному вищому навчальному закладі «Українська академія банківської справи Національного банку України» (диплом ДК № 030623).

ДОСВІД ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ

2017 р. – до теперішнього часу – старший викладач кафедри бізнес-економіки та адміністрування асистент Сумського державного педагогічного університету  імені А.С. Макаренка.

ДОСВІД ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

2008 р. – до теперішнього часу – начальник відділу контролю у галузі освіти, науки, спорту та інформації Управління Північно-Східного офісу Держаудитслужби в Сумській області.

СПИСОК  НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ

2 монографії, 8 статей у фахових виданнях України, 1 стаття в наукових періодичних виданнях іноземних держав та в виданнях України, включених до міжнародних наукометричних баз (Scopus), 20 тез у збірниках матеріалів конференцій.

This image for Image Layouts addon


Бєляєва Олена
 Павлівна

кандидат наук з державного управління,  викладач

Бєляєва Олена Павлівна

 ОСВІТА

Сторінка у Facebook https://www.facebook.com/elena.bieliaieva1/

1998 – 2003 рр. – Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія. Практична психологія», кваліфікація  вчителя історії. Практичного психолога у закладах освіти. (диплом СМ № 23381926 від 30.06.2003)

2006-2008 рр. – Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Магістр, спеціальність « Педагогіка вищої школи», кваліфікація викладач вищого навчального закладу. (диплом СМ №33202376 від 12.02.2008)

2016 – 2021 рр. – Національний університет цивільного захисту України м. Харків,  Захист кандидатської дисертації на тему: «Механізми державно-громадської взаємодії в управлінні фаховою передвищою освітою» за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління та здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління (доктор філософії, диплом ДК № 060200 від 29.06 2021).

2022 р. – Стажування на базі Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. POSTGRADUATE INTERNSHIP FOR RESEARCH & TEACHING STAFF FROM UKRAINE

ДОСВІД ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ

 • 2004 –2018 рр. – Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 ім. Д.І. Турбіна вчитель історії та суспільствознавчих дисциплін.
 • 2016-2017 рр. – викладач курсів підготовки до здачі зовнішнього незалежного оцінювання з історії України у Сумському державному педагогічному університеті ім. А.С. Макаренка
 • 2018 р. – по теперішній час Сумський фаховий коледж економіки і торгівлі заступник директорки з навчально – виховної роботи, викладач. Член методичного об’єднання заступників директорів з навчально-виховної роботи м. Суми

Наукова діяльність

2010 р. та 2015р. лауреат конкурсу «Учитель року» в номінації Правознавство.

2014-2017 рр. член комісій по перевірці олімпіадних робіт школярів на міському  рівні

2016р. та 2017р. керівник наукових досліджень учнів  при Малій академії наук.

Маю переможців ІІ туру олімпіад з правознавства та історії обласного рівня .

2018 р. – участь у навчальній програмі «Молодіжний працівник» при Директораті Державного інституту сімейної та молодіжної політики (реєстраційний номер МП 13684879-835-18)

2022 р. –  викладач кафедри бізнес-економіки та адміністрування, Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

 СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

 6 статтей у наукових фахових виданнях України з державного управління, включених до міжнародних наукометричних баз; 14 публікацій у закордонних наукових виданнях за фахом, 25 тез у збірниках матеріалів конференцій

This image for Image Layouts addon


Омельяненко Олена Миколаївна

доктор, філософії, старший викладач

Омельяненко Олена Миколаївна

доктор філософії, старший викладач

ОСВІТА

2008 р. – Сумський професійний ліцей харчових технологій та торгівлі, спеціальність «Пекар»,  диплом з відзнакою.

2011 р. – Державна академія статистики, обліку і аудиту, факультет «Облік та аудит», бакалавр з обліку та аудиту.

2015 р. – курс підвищення кваліфікації, Сумський коледж харчової промисловості Національного університету харчових технологій.

2019 р. – Сумський державний університет, магістр, спеціальність «Економіка», диплом з відзнакою.

2021 р. – курс підвищення кваліфікації «Основи грантрайтингу та управління науковими проєктами» (180 год.).

2021 р. – підвищення кваліфікації в рамках VI Всеукраїнської онлайн-конференції «Uni-Biz Bridge».

2021 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 Економіка (Омельяненко О.М. Стратегічні вектори трансформації бізнес-моделей підвищення економічної ефективності діяльності сфери послуг. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 Економіка. Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. Суми, 2021).

ДОСВІД ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ

2021 р. – науковий співробітник науково-дослідного сектору, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка.

З вересня 2022 р. – старший викладач кафедри бізнес-економіки та адміністрування, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

2018 р. – переможець Всеукраїнського конкурсу праць молодих учених в рамках проєкту Модуль Жан Моне «EU Financial Sector as a Driver for Sustainable Development: European Integration, Policy Reform and Networked Economy Perspectives» програми ЄС «Erasmus+» (№ 575275-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE).

2019 р. –  ІІІ місце на Національному конкурсі «Європейські цінності» до Дня Соборності України.

2018–2021 рр. – учасник 3 проєктів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодихє вчених, що отримали фінансування МОН України:

– «Інституційно-технологічне проєктування інноваційних мереж для системного забезпечення національної безпеки України» (№ 0117U003855, 2017–2020 рр.);

– «Розробка науково-методичних засад та практичного інструментарію оцінювання комерційних (ринкових) перспектив товарних інновацій» (№ 0119U100179, 2019–2021 рр.);

– «Інноваційна складова безпеки сталого розвитку старопромислових регіонів України: стратегічні напрями інституційного забезпечення і трансферу технологій в інноваційних ландшафтах» (2021–2023 рр.).

Омельяненко О.М. також є учасницею низки досліджень в рамках тематичного плану науково-дослідної роботи кафедри бізнес-економіки та адміністрування Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, зокрема:

– «Інноваційні стратегії управління бізнес-процесами суб’єктів підприємництва» (№ 0121U109191, 2021 р.);

– «Удосконалення бухгалтерського обліку суб’єктів підприємницької діяльності в умовах діджиталізації» (№ 0120U102096, 2021 р.);

– «Стратегічне управління соціально-економічними системами в умовах глобальних викликів» (№ 0117U004981, 2019–2020 рр.).

Омельяненко О.М. активно бере участь в іноземних науково-практичних конференціях, зокрема «Corporate Governance: Strategies, Processes, Technology» (23 жовтня 2020 р., м. Лейпциг, Німеччина), «Global Economic Trends: New Opportunities аnd Threats» (20 листопада 2020 р., м. Ле Ман, Франція), «Marketing of Innovations. Innovations in Marketing» (грудень, 2020 р., Польща), «Economy Digitalization in a Pandemic Conditions: Processes, Strategies, Technologies» (22–23 січня 2021 р., м. Кєльце, Польща) та ін.

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

3 розділи та 3 підрозділи колективних монографій, зокрема 2 з них в англомовних монографіях, опублікованих у Великобританії та Естонії, 11 статей у фахових виданнях України, 9 статей у наукових періодичних виданнях іноземних держав та в виданнях України, включених до міжнародних наукометричних баз (із них 7 статей у виданнях, що індексуються науковометричною базою даних SCOPUS та/або Web of Science), 28 тез у збірниках матеріалів конференцій.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір «Аналітико-стратегічні аспекти системної стійкості інноваційної системи» № 90870 від 18 липня 2019 р.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір «Аналіз трансформації бізнес-процесів підприємства в ході цифрового маркетингу № 100896 від 25 листопада 2020 р.

This image for Image Layouts addon


Левковська Жанна Вікторівна

лаборант

Левковська Жанна Вікторівна

ОСВІТА

2019 р. – Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, бакалавр, напрям підготовки «Туризм», професійна кваліфікація «Фахівець з туристичного обслуговування» (диплом В19 № 079100).

2020 р. – Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, магістр, спеціальність «Економіка», професійна кваліфікація «Економіст. Професіонал з управління розвитком бізнесу» (диплом М20 № 140470).

2022 р. – по теперішній час навчання в аспірантурі Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, спеціальність «Економіка».

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

2019 р. – учасниця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Туризм», нагороджено за перемогу у ІІ турі дипломом ІІІ ступеня Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця. Тема наукової роботи: «Фестивалі як ресурс для розвитку івент-туризму на Сумщині».

ПУБЛІКАЦІЇ

1. Росолько Ж.В. (Левковська Ж.В.) Стан та перспективи розвитку туристської індустрії Туреччини / Ж. В. Росолько, І.С. Зігунова // Стан і перспективи сучасного туризму: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (23 листопада, 2016). – Суми: ФОП Цьома С. П., 2016. – С. 210-215.

2. Левковська Ж.В., Зігунова І.С. Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності: Україна майбутнього : Матеріали міжнародного науково-освітнього круглого столу студентів та молодих учених, 15-17 вересня 2017 р., м. Суми. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. – С. 118–120.

3. Левковська Ж.В., Зігунова І.С. Готельні ланцюги як провідна форма функціонування готельного господарства в Україні: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю «Стан і перспективи сучасного туризму», (29 листопада, м. Суми). – Суми: ФОП Цьома С. П., 2017.– С. 85–90.

4. Левковська Ж.В., Великодна Є.М. Аналіз готельного господарства в місті Дніпро: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю «Стан і перспективи сучасного туризму», (29 листопада, м. Суми). – Суми: ФОП Цьома С. П., 2017.– С. 81–84.

5. Левковська Ж.В., Зігунов В.М. Фестивалі як ресурс для розвитку івент-туризму на Сумщині: Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю «Стан і перспективи сучасного туризму» // Збірник наукових праць. – Суми. – СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – С. 37–41.

6. Левковська Ж. В., Зігунова І.С. Стан та особливості менеджменту на підприємствах готельного господарства міста Суми: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Індустрія туризму та гостинності: досвід, проблеми, перспективи» // Збірник наукових праць. – Суми: ФОП Цьома С.П., 2019. – С. 101–104.

7. Самодай В.П., Левковська Ж.В. Інновації у сфері подорожей та туризму. Глокалізаційні аспекти інноваційного розвитку економіки: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених (Одеса, 20 жовтня 2022 р.) [Електронний ресурс]. – Одеса: ОНЕУ, 2022. – С. 41–42.

ДОСВІД ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

2021 р. – по теперішній час лаборант кафедри бізнес-економіки та адміністрування.

DIGITAL SKILLS: Microsoft Office, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint, Zoom.

Мови: українська, англійська.

This image for Image Layouts addon


Яровенко Ольга Олександрівна

лаборант

Яровенко Ольга Олександрівна

ОСВІТА

2022 р. – по теперішній час навчання в Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, спеціальність «Маркетинг».